Završeni projekti i studije

Dokumentacija koja je pripremljena a koja će biti osnov za dalju razradu tehničke dokumentacije za projektovanje i izgradnju metroa u Beogradu.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradskog metroa, linija 1, faza 1 – Depo Makiš, mart 2022.

Ministarstvo zaštite životne sredine je dana 23.03.2022. godine donelo Rešenje o davanju saglasnosti Nosiocu projekta JKP „Beogradski metro i voz" Beograd na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro, linija 1, faza 1 – Depo Makiš, opština Čukarica. Ovim Rešenjem se nalaže Nosiocu projekta da pri realizaciji predmetnog projekta, u svemu ispoštuje uslove ostalih nadlenih organa i organizacija, a naročito mere zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj Studiji (poglavlja 9. i 10. Studije). Studiju možete pogledati klikom na ovu liniju teksta.

Arhitektonski konkurs za idejno rešenje dizajna metro stanica linije 1 (faza 1) beogradskog metroa, januar 2022.

Grad Beograd i JKP „Beogradski metro i voz“ u saradnji sa Udruženjem arhitekata Srbije sproveli su javni, otvoreni, anonimni, jednostepeni, anketni konkurs za idejno arhitektonsko rešenje za dizajn 16 metro stanica Linije 1 (faza 1) beogradskog metroa. Rešenja podrazumevaju idejno arhitektonsko rešenje nadzemnih delova stanica (ulaza ili nadzemnih stanica) i parternog uređenja neposredne okoline stanica i dizajn enterijera javnog (putničkog) prostora metro stanica. Dodeljene su tri nagrade, prvu nagradu dobio je arhitektonski studio OBE.

Digitalni topografski plan za potrebe planske i tehničke dokumentacije za liniju 2 beogradskog metroa i zajedničkog depoa linija 2 i 3 na Bežaniji, decembar 2021.

Linija 2 beogradskog metroa od stanice kod Bežanijskog groblja do stanice u Mirijevu, za čiju se plansku i tehničku dokumentaciju vrši izrada ažurnog digitalnog topografskog plana ima ukupnu dužinu od oko 21km sa ukupno 23 stanice. Na krajnjem terminusu Linije 2 predviđena je izgradnja zajedničkog depoa za linije 2 i 3 metroa okvirne površine 38ha, koji će se nalaziti zapadno od Bežanijskog groblja. Granica snimanja digitalnog topografskog plana na deonicama između stanica treba da obuhvati koridor ukupne širine 160m, po 80 m levo i desno od osovine trase Linije 2 metroa. U zoni stanica granica snimanja je proširena, po 160m od osovine trase u dužini od 200m. Granica snimanja za depo, obuhvata površinu 80m širu od definisane granice za igradnju depoa.

Plan generalne regulacije Šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro Sistema, nosilac posla: Urbanistički zavod Beograda JP, novembar 2021.

Skupština Grada Beograda na sednici održanoj 08. novembra 2022. godine donela je Plan generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema čine je usvojen planski osnov za realizaciju projekta beogradskog metroa.

Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje za potrebe Idejnog Projekta za izgradnju prve faze Linije 1 beogradskog metroa od stanice Makiš do stanice Karaburma u dužini od 16,7 km. Dužina Linije 1 iznosi 21,2 km sa 21 stanicom, nosilac posla: JKP Beogradski metro i voz, novembar 2021.

Predmet i zadaci: definisanje stanja i svojstava stenskih masa, geomehaničkih karakteristika stena i tla, hidrogeoloških karakteristika izdani na trasi metroa a na osnovu kojih će se definisati geotehnički uslovi i preporuke za izgradnju buduće metro Linije na nivou Idejnog projekta. Izradi Elaborata su predhodili terenski radovi i laboratorijska ispitivanja uzoraka tla i stena. Terenski radovi su obuhvatili istražno bušenje, kartiranje nabušenih jezgara, uzimanje uzoraka vode, tla i stena, SPT, CPT opite, opite nalivanja i geofizička merenja u bušotinama (down holl test) i merenja na površini terena koja su završena (juna 2021 godine). Na trasi prve faze prve Linije beogradskog metroa izbušene su 123 istražne bušotine ukupne dubine 4231 metar. Laboratorijski opiti koji su izvršeni u geomehaničkoj laboratoriji "Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor" i "Rudarskog Instituta"-Zemun obuhvatili su opite na uzorcima stena i tla (bubrenje, point load test, jednoaksijalna čvrstoća, triaksijalni opiti, abrazivnost i dr.) a završeni su (jula 2021 godine). Predmetni Elaborat je urađen od strane Konzorcijuma: Hidrozavod DTD, Institut za rudarstvo i metalurgiju Bor, Rudarski Institut-Zemun, Geomag doo, Geoing Group (novembar 2021 godine).

Idejni projekat nasipanja terena u zoni planiranog depoa za metro na Makiškom polju – nosilac posla Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP, jul 2021.

Predmet ove tehničke dokumentacije je nasipanje terena za plato depoa budućeg metroa na Makiškom polju i pratećih infrastrukturnih objekata koji čine funkcionalnu i tehnološku celinu, a koji će se realizovati kroz pripremne radove za planiranu izgradnju depoa za prvu liniju metroa.

Plan detaljne regulacije dela Makiškog polja, gradska opština Čukarica, nosilac posla: Urbanistički zavod Beograda JP, decembar 2020. godine

Izradi Plana detaljne regulacije dela Makiškog polja, gradska opština Čukarica, pristupilo se na osnovu Odluke o izradi Plana detaljne regulacije dela Makiškog polja, gradska opština Čukarica, ("Službeni list grada Beograda„ br. 3/17) koju je Skupština grada Beograda donela na sednici održanoj 26. januara 2017. godine, a na inicijativu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Granicom plana detaljne regulacije obuhvaćen je deo područja Gradske opštine Čukarica, prostor auto-putske obilaznice, Savske magistrale, Ulica Endija Vorhola, Milorada Jovanovića, i površine namenjene za sadržaje železnice u skladu sa Odlukom o izradi plana detaljne regulacije područja železničke stanice „Makiš”, Gradska opština Čukarica („Službeni list Grada Beograda”, broj 51/14), sa vezama saobraćajnica i infrastrukture do postojeće, odnosno planirane mreže, ukupne površine oko 680ha.

Prethodna studija opravdanosti sa Generalnim projektom hidrotehničkog rešenja Makiškog polja, nosilac posla: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP, februar 2020. godine

U cilju stvaranja uslova za hidrotehničko rešenje uređenja površinskih i podzemnih voda na delu Makiškog polja obuhvaćenog granicom Plana detaljne regulacije dela Makiškog polja čija je izrada u toku, a na osnovu Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta lokalne samouprave grada Beograda – celine XII i XIII, opštine Čukarica i Savski venac ( "Sl. list grada Beograda" br. 20/16, 97/16, 69/17 i 97/17) predviđena je izrada Prethodne studija opravdanosti sa Generalnim projektom hidrotehničkog rešenja Makiškog polja. Ovim Generalnim projektom obrađuje se površina od oko 671ha.

Elaborat zaštite životne sredine za koridor planirane dve linije metroa, nosilac posla JKP Beogradski metro i voz, februar 2020. godine

Predmet i cilj Elaborata zaštite životne sredine za koridor planirane dve linije metroa, je da utvrdi i opiše, direktni i indirektni uticaj planiranih aktivnosti ili mera na različite ekološke aspekte. Takođe, treba da omogući sveukupnu procenu ovih uticaja na ljudsko zdravlje i životnu sredinu, odnosno da uključi pitanja upravljanja životnom sredinom i resursima kako bi se negativni uticaji sveli na minimum.

Geodetske podloge za potrebe Plana generalne regulacije Šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema - nosilac posla: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP, novembar 2019. godine

Predmet ovog projekta je bilo potpuno novo geodetsko snimanje za izradu ažurnog topografskog plana za potrebe izrade Plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema - geodetske podloge u razmeri 1:1000.

Prethodna studija opravdanosti sa Generalnim projektom, nosilac posla: Sekretarijat za investicije, Gradska uprava Grada Beograda (izradila projektantska kuća „EGIS Rail“), maj 2019. godine

Prethodnom studijom opravdanosti sa Generalnim projektom definisane su trase metro linija 1 i 2 u Beogradu:

Linija 1: Železnik – Ranžirna stanica – Makiš – Žarkovo/Bele vode – Trgovačka – Požeška - Pijaca Banovo Brdo – Most na Adi – Sajam – Gazela – Palata Pravde – Savski trg – Trg republike – Francuska – Luka Beograd – Dunav stanica – Pančevački most – Železnička stanica „Karaburma“ – Diljska – Višnjička – Mirijevski bulevar – Sedma Beogradska gimnazija – Mirijevo, ukupne dužine 21,3km sa 23 stanica.

Linija 2: Železnička stanica Zemun – Novi novosadski put – Filipa Višnjića – Stadion Zemun – Senjski trg – Aleksandra Dubčeka – Opština Novi Beograd – Merkator – Arena – Sava Centar – Savski trg – Manjež – Makenzijeva – Južni bulevar – Šumatovačka – Vojislava Ilića – Cvetkova pijaca – Mite Ružića – Ustanička – Mirijevo, ukupne dužine 19,2 km, sa 20 stanica.

Master plan saobraćajne infrastrukture Beograda, nosilac posla: Sekretarijat za investicije, Gradska uprava Grada Beograda, maj 2017. godina

Master plan saobraćajne infrastrukture Beograda – Smartplan 2021/2027/2033 u PDF formatu možete pogledati/preuzeti na ovoj adresi http://www.beograd.rs/lat/gradske-aktuelnosti/1737205-master-plan-saobracajne-infrastrukture-beograda---smart-plan-2021-2027-2033/

Cilj ovog projekta je implementacija pristupa održivog razvoja saobraćaja u gradu i ažuriranje prethodnog Smartplan-a iz 2009. godine, kako bi se prikazale trenutne tendencije u putovanjima, a u skladu sa konurbacijom i dugoročnom vizijom razvoja i rasta do 2033. godine, koja je dogovorena uz konsultacije sa opštinama i drugim različitim nosiocima javnog i individualnog interesa. Fokus studije biće priprema i evaluacija scenarija za različite vidove javnog prevoza (metro/tramvaj/trolejbus/prigradski voz/namenski parking “parkiraj i vozi se”) kao i razvoj kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih strategija koje uzimaju u obzir ekonomske, finansijske, tehničke, socijalne aspekte, kao i aspekte zaštite životne sredine.

Master planom saobraćaja u Beogradu – Smartplan iz 2017. godine, koji je usvojila Skupština grada Beograda preliminarno su definisane trase buduće dve linije metroa, kao i 4 linije u sistemu BG:voz sa svim pripadajućim infrastrukturnim kapacitetima.

Mreža linija i definisanje potrebnih kapaciteta za prigradski i lokalni prevoz u Beogradu, nosilac posla: grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj – Direkcija za javni prevoz, decembar 2016. godine

Osnovni cilj studijsko-istraživačkog projekta je bila izrada nove mreže linija, odnosno reinženjering postojeće mreže linija u javnom prigradskom i lokalnom transportu putnika u gradu Beogradu (zone 3 i 4 – prethodni ITS2 sistem) baziran na egzaktno sprovedenim istraživanjima iz realnog sistema (utvrđenim transportnim potrebama i zahtevima korisnika u prostoru i vremenu, stavovima korisnika i potencijalnih korisnika, i sl).

Ažuriranje transportnog modela Beograda sa saobraćajnim istraživanjima karakteristika kretanja, nosilac posla: Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj, decembar 2015. godine

Osnovni cilj studije je bio da se koristeći postojeću informacionu osnovu i baze podataka kojima je raspolagao grad, realizuju saobraćajna istraživanja i sačine baze podataka o saobraćanim zahtevima, kapacitetima delova mreže, kretanjima roba i putnika u javnom i individualnom saobraćaju, protocima vozila, brzinama, vremenskim neravnomernostima protoka i drugim pokazateljima stanja saobraćajnog sistema grada.

Ovako formirane baze podataka su bile osnovna za ažuriranje postojećeg Transportnog Modela Beograda, korišćenjem PTV VISION platforme, i ovako ažuriran model je sa druge strane predstavljao ulazni podatak za ažuriranje Saobraćajnog Master Plana.

Mreža linija javnog gradskog transporta putnika i definisanje potrebnih kapaciteta u Beogradu (ITS-1), nosilac posla: grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj – Direkcija za javni prevoz, jun 2015. godine

Osnovni cilj studije je bio formiranje nove mreže linija u javnom gradskom transportu putnika u Beogradu usmerene ka proizvodnoj i ekonomskoj efikasnosti i efektivnosti, sa akcentom na održivi razvoj i kvalitet života u gradu Beogradu. Projekta je trebao da obezbedi aktivni sistemski pristup koji bi uticao na planski usmeren razvoj sektora transporta putnika i koji bi odgovarao na tražnju i koji bi se prilagođavao trenutnim događajima i okolnostima.

U okviru studije je izrađen predlog nove mreže linija i on je dat u tri varijantna rešenja, sa ciljem smanjivanja troškova grada Beograda za javni transport putnika.

Brojanje putnika u javnom prevozu i anketa korisnika javnog prevoza, nosilac posla: grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj, februar 2015. godine

Osnovni cilj studije je bilo brojanje i anketiranje putnika radi egzaktnog utvrđivanja prevoznih potreba i zahteva korisnika sistema u prostoru i vremenu a u cilju dobijanja detaljne slike o pokrivenosti Beograda od strane sistema javnog gradskog prevoza putnika.

Da bi sistem javnog gradskog prevoza putnika odgovarao na ispostavljene prevozne zahteve optimalnom ponudom u pogledu kapaciteta, kvaliteta prevozne usluge, cena i troškova, neophodno je bilo detaljno istražiti karakteristike prevoznih potreba i izvršiti njihovo definisanje u pogledu kvantiteta i kvaliteta.

Brojanje/anketiranje je obezbedilo kvalitetnu, preciznu i sveobuhvatnu informacionu osnovu koja služi kao baza za buduće korake koji se preduzimaju u cilju unapređenja i razvoja kompletnog sistema javnog gradskog prevoza putnika u Beogradu.


Štampa