Završeni projekti

Dokumentacija koja je pripremljena a koja će biti osnov za dalju razradu tehničke dokumentacije za projektovanje i izgradnju metroa u Beogradu.

Plan generalne regulacije Šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema – Geodetske podloge, nosilac posla: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP, novembar 2019. godine

Predmet ovog projekta je bilo potpuno novo geodetsko snimanje za izradu ažurnog topografskog plana za potrebe izrade Plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema - geodetske podloge u razmeri 1:1000.

Prethodna studija opravdanosti sa Generalnim projektom, nosilac posla: Sekretarijat za investicije, Gradska uprava Grada Beograda (izradila projektantska kuća „EGIS Rail“, maj 2019. godine)

Prethodnom studijom opravdanosti sa Generalnim projektom definisane su trase metro linija 1 i 2 u Beogradu:

Linija 1: Železnik – Ranžirna stanica – Makiš – Žarkovo/Bele vode – Trgovačka – Požeška - Pijaca Banovo Brdo – Most na Adi – Sajam – Gazela – Palata Pravde – Savski trg – Trg republike – Francuska – Luka Beograd – Dunav stanica – Pančevački most – Železnička stanica „Karaburma“ – Diljska – Višnjička – Mirijevski bulevar – Sedma Beogradska gimnazija – Mirijevo, ukupne dužine 21,3km sa 23 stanica.

Linija 2: Železnička stanica Zemun – Novi novosadski put – Filipa Višnjića – Stadion Zemun – Senjski trg – Aleksandra Dubčeka – Opština Novi Beograd – Merkator – Arena – Sava Centar – Savski trg – Manjež – Makenzijeva – Južni bulevar – Šumatovačka – Vojislava Ilića – Cvetkova pijaca – Mite Ružića – Ustanička – Mirijevo, ukupne dužine 19,2 km, sa 20 stanica.

Master plan saobraćajne infrastrukture Beograda, nosilac posla: Sekretarijat za investicije, Gradska uprava Grada Beograda, maj 2017. godina

Master plan saobraćajne infrastrukture Beograda – Smartplan 2021/2027/2033 u PDF formatu možete pogledati/preuzeti na ovoj adresi http://www.beograd.rs/lat/gradske-aktuelnosti/1737205-master-plan-saobracajne-infrastrukture-beograda---smart-plan-2021-2027-2033/

Cilj ovog projekta je implementacija pristupa održivog razvoja saobraćaja u gradu i ažuriranje prethodnog Smartplan-a iz 2009. godine, kako bi se prikazale trenutne tendencije u putovanjima, a u skladu sa konurbacijom i dugoročnom vizijom razvoja i rasta do 2033. godine, koja je dogovorena uz konsultacije sa opštinama i drugim različitim nosiocima javnog i individualnog interesa. Fokus studije biće priprema i evaluacija scenarija za različite vidove javnog prevoza (metro/tramvaj/trolejbus/prigradski voz/namenski parking “parkiraj i vozi se”) kao i razvoj kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih strategija koje uzimaju u obzir ekonomske, finansijske, tehničke, socijalne aspekte, kao i aspekte zaštite životne sredine.

Master planom saobraćaja u Beogradu – Smartplan iz 2017. godine, koji je usvojila Skupština grada Beograda preliminarno su definisane trase buduće dve linije metroa, kao i 4 linije u sistemu BG:voz sa svim pripadajućim infrastrukturnim kapacitetima.

Mreža linija i definisanje potrebnih kapaciteta za prigradski i lokalni prevoz u Beogradu, nosilac posla: grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj – Direkcija za javni prevoz, decembar 2016. godine

Osnovni cilj studijsko-istraživačkog projekta je bila izrada nove mreže linija, odnosno reinženjering postojeće mreže linija u javnom prigradskom i lokalnom transportu putnika u gradu Beogradu (zone 3 i 4 – prethodni ITS2 sistem) baziran na egzaktno sprovedenim istraživanjima iz realnog sistema (utvrđenim transportnim potrebama i zahtevima korisnika u prostoru i vremenu, stavovima korisnika i potencijalnih korisnika, i sl).

Ažuriranje transportnog modela Beograda sa saobraćajnim istraživanjima karakteristika kretanja, nosilac posla: Grad Beograd, Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj, decembar 2015. godine

Osnovni cilj studije je bio da se koristeći postojeću informacionu osnovu i baze podataka kojima je raspolagao grad, realizuju saobraćajna istraživanja i sačine baze podataka o saobraćanim zahtevima, kapacitetima delova mreže, kretanjima roba i putnika u javnom i individualnom saobraćaju, protocima vozila, brzinama, vremenskim neravnomernostima protoka i drugim pokazateljima stanja saobraćajnog sistema grada.

Ovako formirane baze podataka su bile osnovna za ažuriranje postojećeg Transportnog Modela Beograda, korišćenjem PTV VISION platforme, i ovako ažuriran model je sa druge strane predstavljao ulazni podatak za ažuriranje Saobraćajnog Master Plana.

Mreža linija javnog gradskog transporta putnika i definisanje potrebnih kapaciteta u Beogradu (ITS-1), nosilac posla: grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj – Direkcija za javni prevoz, jun 2015. godine

Osnovni cilj studije je bio formiranje nove mreže linija u javnom gradskom transportu putnika u Beogradu usmerene ka proizvodnoj i ekonomskoj efikasnosti i efektivnosti, sa akcentom na održivi razvoj i kvalitet života u gradu Beogradu. Projekta je trebao da obezbedi aktivni sistemski pristup koji bi uticao na planski usmeren razvoj sektora transporta putnika i koji bi odgovarao na tražnju i koji bi se prilagođavao trenutnim događajima i okolnostima.

U okviru studije je izrađen predlog nove mreže linija i on je dat u tri varijantna rešenja, sa ciljem smanjivanja troškova grada Beograda za javni transport putnika.

Transportne potrebe i karakteristike putnika i putovanja, nosilac posla: grad Beograd – Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za saobraćaj, februar 2015. godine

Osnovni cilj studije je bilo brojanje i anketiranje putnika radi egzaktnog utvrđivanja prevoznih potreba i zahteva korisnika sistema u prostoru i vremenu a u cilju dobijanja detaljne slike o pokrivenosti Beograda od strane sistema javnog gradskog prevoza putnika.

Da bi sistem javnog gradskog prevoza putnika odgovarao na ispostavljene prevozne zahteve optimalnom ponudom u pogledu kapaciteta, kvaliteta prevozne usluge, cena i troškova, neophodno je bilo detaljno istražiti karakteristike prevoznih potreba i izvršiti njihovo definisanje u pogledu kvantiteta i kvaliteta.

Brojanje/anketiranje je obezbedilo kvalitetnu, preciznu i sveobuhvatnu informacionu osnovu koja služi kao baza za buduće korake koji se preduzimaju u cilju unapređenja i razvoja kompletnog sistema javnog gradskog prevoza putnika u Beogradu.


Štampa