Planovi razvoja beogradskog metroa

Preduzeće Beogradski metro i voz, osnovano je sa ciljem da omogući realizaciju projekta mreže linija beogradskog metroa i linija BG voza do 2033 godine. Uz planirane četiri gradske linije BG voza planirano je i povezivanje opština Lazarevac, Mladenovac i Obrenovac redovnim i frekventnim BG vozom. Kroz tranzitno orijentisan razvoj biće obezbeđeno da grad Beograd ravnomeran i održiv razvoj grada Beograda na celoj njegovoj teritoriji u narednim decenijama.

Predviđanja su da će se do 2033 godine (SMART plan 2017.g.) broj vozila na mreži saobraćajnica u Beogradu povećati za 50%, u slučaju da ne dođe do unapređenja javnog gradskog prevoza u vidu visokokapacitativnih šinskih sistema. Zadatak je da se visoko učešće javnog prevoza u ukupnom broju putovanja građana Beograda sa sadašnjih 48% uveća na preko 50%.

Budući metro i sadašnji i budući BG voz će se pažljivo integrisati sa drugim vidovima javnog prevoza autobuskim, trolejbuskim, taksi prevozom i posebno sa unapređenim tramvajskim podsistemom ali i sa novim trendovima kao što je na primer limo servis, bicycle-sharing system i dr.

Razvoj šinskog sitema javnog prevoza uporedo sa destimulativnim merama ka drumskom saobraćaju zasnovanom na fosilnim gorivima će znatno unaprediti zaštitu životne sredine i voditi nas ka Beogradu kao zelenom gradu.

Metro sistem je tehnološki veoma složen i zahtevan poduhvat kako sa aspekta izgradnje tako i sa aspekta eksploatacije i održavnja. Izgradnja ovakvih sistema pokreće i razvoj privrede. Cilj je da se pri izgradnji metroa i razvoja BG voza maksimalno angažuje domaća industrija i građevinarstvo, da se unaprede tehnička znanja i osvoje nove tehnologije. Razvoj metro sistema u Beogradu će omogućiti podizanje nivo znanja i veština angažovanih na ovom projektu i stvoriće tehničku i kadrovsku bazu za buduće projekte.

Iskustvo drugih gradova je da je razvoj metro sistema dugoročan kontinuiran proces. Nove linije ne samo da opslužuju određene delove grada, već sa presedačkim stanicama prethodnih linija povećavaju njihovu iskorišćenost i čine ceo sistem efikasnijim. Već u ovoj fazi rada na projektovanju prve dve linije metroa, planira se i izgradnja i treća linija koja bi pokrila jugoistočne i jugozapadne delove grada.

Pored osnovnih funkcija transporta (da poveže mesta stanovanja sa mestom rada i školovanja, obezbedi pristupačnost važnim tačkama na teritoriji grada, kao što su urbani centri, privredne zone, objekti izuzetne rekreativne i turističke atrakcije i sl.), on treba da omogući građanima lakoću i bezbednost komuniciranja, investitorima efikasnije funkcionisanje objekata, zona ili kompleksa u koje žele da investiraju, a turistima i rekreativcima udobniju i lakšu dostupnost pojedinim odredištima. Koncept beogradskog metroa bi, dakle, trebalo da omogući aktiviranje značajnog teritorijalnog kapitala (građevinskog zemljišta u centru i periferiji) tj. da omogući da prioritetni potencijali budu aktivirani i upotrebljeni na optimalan način.

Projekat metroa Beograda u najvećoj meri može da utiče na uzdizanje Grada Beograda na nivo visokog ranga među metropolitenskim gradovima i prestonicama centralne, istočne i jugoistočne Evrope, prema merilima održive ekonomije i napredne tehnologije, veće teritorijalne kohezije Grada, višeg nivoa pristupačnosti saobraćajnoj i drugoj infrastrukturi, učvršćene policentričnosti i decentralizacije i razvijenog urbanog identiteta. Prostorni razvoj Grada Beograda planski je usmeren ka jačanju pozicije među metropolama Evrope sa nivoa MEGA4 ka nivou MEGA3.

Uz ovakve planove stvara se tim stručnjaka koji će biti sposoban da samostalno razvija, projektuje i vodi izvođenje budućih faza razvoja metro sistema ali i da prati i implementira nove tehnologije u saradnji i uz saglasnost Osnivača.


Štampa