Документа

Правни оквир пословања:

Оснивачки акт – пречишћен текст
Статут – пречишћен текст
Пословник о раду Надзорног одбора
Измене и допуне пословника о раду Надзорног одбора - I измена
Измене и допуне пословника о раду Надзорног одбора - II измена
Колективни уговор
Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица
Правилник о ближем уређивању начина и процедуре планирања, спровођења поступака јавних набавки и праћења извршења уговора о јавној набавци и начина планирања и спровођења набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности
Правилник о унутрашњем узбуњивању
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности
Одлука о одређивању лица за слободан приступ информацијама од јавног значаја
Правилник o другој измени и допуни правилника о ближем уређивању поступака јавне набавке


Финансијски извештаји:

2024
Решење о давању сагласности на Програм пословања
Извештај о усклађености за период 01.01 до 31.03.2024 године са одлуком НО
Ребаланс 1

2023
Решење о давању сагласности на Програм пословања
Извештај о усклађености за период 01.01 до 31.03.2023 године са одлуком НО
Извештај о усклађености за период 01.01 до 30.06.2023 године са одлуком НО
Извештај о усклађености за период 01.01 до 30.09.2023 године са одлуком НО
Извештај о усклађености за период 01.01 до 31.12.2023 године са одлуком НО
Ребаланс 1
Ребаланс 2


2022
Решење о давању сагласности на Програм пословања
Ребаланс 1
Извештај о усклађености за период 01.01-31.03.2022. године са Одлуком НО
Извештај о усклађености за период 01.01-30.06.2022. године са Одлуком НО
Извештај о усклађености за период 01.01-30.09.2022. године са Одлуком НО
Извештај о усклађености за период 01.01-31.12.2022. године са Одлуком НО
Извештај о пословању за 2022. годину
Редовни финансијски извештај за 2022. годину
Ребаланс 2

2021
Решење о давању сагласности на Програм пословања
Извештај о пословању за 2021. годину
Редовни финансијски годишњи извештај за 2021. годину
Одлука о усвајању Програма пословања
Ребаланс 2
Решење о давању сагласности на Ребаланс 1 Програма пословања
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-30.06.2021.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-30.09.2021.
Одлука о усвајању Ребаланса 1 Програма пословања
Одлука о извештају о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-31.03.2021.

2020
Одлука о усвајању Извештаја о пословању за 2020. годину
Одлука о усвајању Програма пословања
Програм пословања
Одлука о извештају о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-31.03.2020.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-31.03.2020.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-31.06.2020.
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-30.09.2020.
Редовни финансијски годишњи извештај за 2020. годину
Одлука о усвајању Ребаланса 1 Програма пословања
Ребаланс 1

2019
Програм пословања
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-30.06.2019.
Извештај о реализацији Програма пословања за 1. квартал
Ребаланс 1
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања 01.01.-30.09.2019.
Решење Скупштине града о расподели нето добити
Редовни финансијски годишњи извештај за 2019. годину
Извештај о пословању за 2019. годину
Ребаланс 2

2018
Извештај о пословању ЈКП Београдски метро и воз за 2018. годину
Програм пословања
Одлука Надзорног одбора о усвајању Програма пословања за 2018. годину


Штампа