Завршени пројекти и студије

Документација која је припремљена а која ће бити основ за даљу разраду техничке документације за пројектовање и изградњу метроа у Београду.

Идејни пројекат насипања терена у зони планираног депоа за метро на Макишком пољу – носилац посла Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, јул 2021.

Предмет ове техничке документације је насипање терена за плато депоа будућег метроа на Макишком пољу и пратећих инфраструктурних објеката који чине функционалну и технолошку целину, a који ће се реализовати кроз припремне радове за планирану изградњу депоа за прву линију метра.

Теренски радови на првој фази прве Линије београдског метроа од станице Макиш до станице Карабурма су завршени као и лабораторијскa анализа тла, стена и воде, јуни 2021

Теренски радови обухватају узорковање тла, стена и воде који су се анализирали у лабораторијама за геомеханику Института за рударсво и металургију у Бору и у Рударском инситуту у Земуну. Истражне бушотине су рађене дуж линије метроа на растојању од 200m, осим у зони Бановог брда где је растојање било 150m. Резултати теренских испитивања представљају основу за израду Идејног пројекта. На траси прве линије метроа од 16,7 km избушене су 123 истражне бушотине укупна дубине 4231m.

План детаљне регулације дела Макишког поља, градска општина Чукарица, носилац посла: Урбанистички завод Београда ЈП, децембар 2020. године

Изради Плана детаљне регулације дела Макишког поља, градска општина Чукарица, приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Макишког поља, градска општина Чукарица, ("Службени лист града Београда„ бр. 3/17) коју је Скупштина града Београда донела на седници одржаној 26. јануара 2017. године, а на иницијативу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део подручја Градске општине Чукарица, простор ауто-путске обилазнице, Савске магистрале, Улица Ендија Ворхола, Милорада Јовановића, и површине намењене за садржаје железнице у складу са Одлуком о изради плана детаљне регулације подручја железничке станице „Макиш”, Градска општина Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 51/14), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, укупне површине око 680ha.

Претходна студија оправданости са Генералним пројектом хидротехничког решења Макишког поља, носилац посла: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, фебруар 2020. године

У циљу стварања услова за хидротехничко решење уређења површинских и подземних вода на делу Макишког поља обухваћеног границом Плана детаљне регулације дела Макишког поља чија је израда у току, а на основу Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта локалне самоуправе града Београда – целине XII и XIII, општине Чукарица и Савски венац ( "Сл. лист града Београда" бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) предвиђена је израда Претходне студија оправданости са Генералним пројектом хидротехничког решења Макишког поља. Овим Генералним пројектом обрађује се површина од око 671ha.

Елаборат заштите животне средине за коридор планиране две линије метроа, носилац посла ЈКП Београдски метро и воз, фебруар 2020. године

Предмет и циљ Елабората заштите животне средине за коридор планиране две линије метроа, је да утврди и опише, директни и индиректни утицај планираних активности или мера на различите еколошке аспекте. Такође, треба да омогући свеукупну процену ових утицаја на људско здравље и животну средину, односно да укључи питања управљања животном средином и ресурсима како би се негативни утицаји свели на минимум.

Геодетске подлоге за потребе Плана генералне регулације Шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система - носилац посла: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, новембар 2019. године

Предмет овог пројекта је било потпуно ново геодетско снимање за израду ажурног топографског плана за потребе израде Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система - геодетске подлоге у размери 1:1000.

Претходна студија оправданости са Генералним пројектом, носилац посла: Секретаријат за инвестиције, Градска управа Града Београда (израдила пројектантска кућа „EGIS Rail“), мај 2019. године

Претходном студијом оправданости са Генералним пројектом дефинисане су трасе метро линија 1 и 2 у Београду:

Линија 1: Железник – Ранжирна станица – Макиш – Жарково/Беле воде – Трговачка – Пожешка - Пијаца Баново Брдо – Мост на Ади – Сајам – Газела – Палата Правде – Савски трг – Трг републике – Француска – Лука Београд – Дунав станица – Панчевачки мост – Железничка станица „Карабурма“ – Диљска – Вишњичка – Миријевски булевар – Седма Београдска гимназија – Миријево, укупне дужине 21,3км са 23 станица.

Линија 2: Железничка станица Земун – Нови новосадски пут – Филипа Вишњића – Стадион Земун – Сењски трг – Александра Дубчека – Општина Нови Београд – Меркатор – Арена – Сава Центар – Савски трг – Мањеж – Макензијева – Јужни булевар – Шуматовачка – Војислава Илића – Цветкова пијаца – Мите Ружића – Устаничка – Миријево, укупне дужине 19,2 км, са 20 станица.

Мастер план саобраћајне инфраструктуре Београда, носилац посла: Секретаријат за инвестиције, Градска управа Града Београда, мај 2017. година

Мастер план саобраћајне инфраструктуре Београда – Смартплан 2021/2027/2033 у ПДФ формату можете погледати/преузети на овој адреси http://www.beograd.rs/lat/gradske-aktuelnosti/1737205-master-plan-saobracajne-infrastrukture-beograda---smart-plan-2021-2027-2033/

Циљ овог пројекта је имплементација приступа одрживог развоја саобраћаја у граду и ажурирање претходног Смартплан-а из 2009. године, како би се приказале тренутне тенденције у путовањима, а у складу са конурбацијом и дугорочном визијом развоја и раста до 2033. године, која је договорена уз консултације са општинама и другим различитим носиоцима јавног и индивидуалног интереса. Фокус студије биће припрема и евалуација сценарија за различите видове јавног превоза (метро/трамвај/тролејбус/приградски воз/наменски паркинг “паркирај и вози се”) као и развој краткорочних, средњорочних и дугорочних стратегија које узимају у обзир економске, финансијске, техничке, социјалне аспекте, као и аспекте заштите животне средине.

Мастер планом саобраћаја у Београду – Смартплан из 2017. године, који је усвојила Скупштина града Београда прелиминарно су дефинисане трасе будуће две линије метроа, као и 4 линије у систему БГ:воз са свим припадајућим инфраструктурним капацитетима.

Мрежа линија и дефинисање потребних капацитета за приградски и локални превоз у Београду, носилац посла: град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај – Дирекција за јавни превоз, децембар 2016. године

Основни циљ студијско-истраживачког пројекта је била израда нове мреже линија, односно реинжењеринг постојеће мреже линија у јавном приградском и локалном транспорту путника у граду Београду (зоне 3 и 4 – претходни ИТС2 систем) базиран на егзактно спроведеним истраживањима из реалног система (утврђеним транспортним потребама и захтевима корисника у простору и времену, ставовима корисника и потенцијалних корисника, и сл).

Ажурирање транспортног модела Београда са саобраћајним истраживањима карактеристика кретања, носилац посла: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај, децембар 2015. године

Основни циљ студије је био да се користећи постојећу информациону основу и базе података којима је располагао град, реализују саобраћајна истраживања и сачине базе података о саобраћаним захтевима, капацитетима делова мреже, кретањима роба и путника у јавном и индивидуалном саобраћају, протоцима возила, брзинама, временским неравномерностима протока и другим показатељима стања саобраћајног система града.

Овако формиране базе података су биле основна за ажурирање постојећег Транспортног Модела Београда, коришћењем PTV VISION платформе, и овако ажуриран модел је са друге стране представљао улазни податак за ажурирање Саобраћајног Мастер Плана.

Мрежа линија јавног градског транспорта путника и дефинисање потребних капацитета у Београду (ИТС-1), носилац посла: град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај – Дирекција за јавни превоз, јун 2015. године

Основни циљ студије је био формирање нове мреже линија у јавном градском транспорту путника у Београду усмерене ка производној и економској ефикасности и ефективности, са акцентом на одрживи развој и квалитет живота у граду Београду. Пројекта је требао да обезбеди активни системски приступ који би утицао на плански усмерен развој сектора транспорта путника и који би одговарао на тражњу и који би се прилагођавао тренутним догађајима и околностима.

У оквиру студије је израђен предлог нове мреже линија и он је дат у три варијантна решења, са циљем смањивања трошкова града Београда за јавни транспорт путника.

Бројање путника у јавном превозу и анкета корисника јавног превоза, носилац посла: град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај, фебруар 2015. године

Основни циљ студије је било бројање и анкетирање путника ради егзактног утврђивања превозних потреба и захтева корисника система у простору и времену а у циљу добијања детаљне слике о покривености Београда од стране система јавног градског превоза путника.

Да би систем јавног градског превоза путника одговарао на испостављене превозне захтеве оптималном понудом у погледу капацитета, квалитета превозне услуге, цена и трошкова, неопходно је било детаљно истражити карактеристике превозних потреба и извршити њихово дефинисање у погледу квантитета и квалитета.

Бројање/анкетирање је обезбедило квалитетну, прецизну и свеобухватну информациону основу која служи као база за будуће кораке који се предузимају у циљу унапређења и развоја комплетног система јавног градског превоза путника у Београду.


Штампа