Завршени пројекти

Документација која је припремљена а која ће бити основ за даљу разраду техничке документације за пројектовање и изградњу метроа у Београду.

План генералне регулације Шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система – Геодетске подлоге, носилац посла: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, новембар 2019. године

Предмет овог пројекта је било потпуно ново геодетско снимање за израду ажурног топографског плана за потребе израде Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система - геодетске подлоге у размери 1:1000.

Претходна студија оправданости са Генералним пројектом, носилац посла: Секретаријат за инвестиције, Градска управа Града Београда (израдила пројектантска кућа „EGIS Rail“, мај 2019. године)

Претходном студијом оправданости са Генералним пројектом дефинисане су трасе метро линија 1 и 2 у Београду:

Линија 1: Железник – Ранжирна станица – Макиш – Жарково/Беле воде – Трговачка – Пожешка - Пијаца Баново Брдо – Мост на Ади – Сајам – Газела – Палата Правде – Савски трг – Трг републике – Француска – Лука Београд – Дунав станица – Панчевачки мост – Железничка станица „Карабурма“ – Диљска – Вишњичка – Миријевски булевар – Седма Београдска гимназија – Миријево, укупне дужине 21,3км са 23 станица.

Линија 2: Железничка станица Земун – Нови новосадски пут – Филипа Вишњића – Стадион Земун – Сењски трг – Александра Дубчека – Општина Нови Београд – Меркатор – Арена – Сава Центар – Савски трг – Мањеж – Макензијева – Јужни булевар – Шуматовачка – Војислава Илића – Цветкова пијаца – Мите Ружића – Устаничка – Миријево, укупне дужине 19,2 км, са 20 станица.

Мастер план саобраћајне инфраструктуре Београда, носилац посла: Секретаријат за инвестиције, Градска управа Града Београда, мај 2017. година

Мастер план саобраћајне инфраструктуре Београда – Смартплан 2021/2027/2033 у ПДФ формату можете погледати/преузети на овој адреси http://www.beograd.rs/lat/gradske-aktuelnosti/1737205-master-plan-saobracajne-infrastrukture-beograda---smart-plan-2021-2027-2033/

Циљ овог пројекта је имплементација приступа одрживог развоја саобраћаја у граду и ажурирање претходног Смартплан-а из 2009. године, како би се приказале тренутне тенденције у путовањима, а у складу са конурбацијом и дугорочном визијом развоја и раста до 2033. године, која је договорена уз консултације са општинама и другим различитим носиоцима јавног и индивидуалног интереса. Фокус студије биће припрема и евалуација сценарија за различите видове јавног превоза (метро/трамвај/тролејбус/приградски воз/наменски паркинг “паркирај и вози се”) као и развој краткорочних, средњорочних и дугорочних стратегија које узимају у обзир економске, финансијске, техничке, социјалне аспекте, као и аспекте заштите животне средине.

Мастер планом саобраћаја у Београду – Смартплан из 2017. године, који је усвојила Скупштина града Београда прелиминарно су дефинисане трасе будуће две линије метроа, као и 4 линије у систему БГ:воз са свим припадајућим инфраструктурним капацитетима.

Мрежа линија и дефинисање потребних капацитета за приградски и локални превоз у Београду, носилац посла: град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај – Дирекција за јавни превоз, децембар 2016. године

Основни циљ студијско-истраживачког пројекта је била израда нове мреже линија, односно реинжењеринг постојеће мреже линија у јавном приградском и локалном транспорту путника у граду Београду (зоне 3 и 4 – претходни ИТС2 систем) базиран на егзактно спроведеним истраживањима из реалног система (утврђеним транспортним потребама и захтевима корисника у простору и времену, ставовима корисника и потенцијалних корисника, и сл).

Ажурирање транспортног модела Београда са саобраћајним истраживањима карактеристика кретања, носилац посла: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај, децембар 2015. године

Основни циљ студије је био да се користећи постојећу информациону основу и базе података којима је располагао град, реализују саобраћајна истраживања и сачине базе података о саобраћаним захтевима, капацитетима делова мреже, кретањима роба и путника у јавном и индивидуалном саобраћају, протоцима возила, брзинама, временским неравномерностима протока и другим показатељима стања саобраћајног система града.

Овако формиране базе података су биле основна за ажурирање постојећег Транспортног Модела Београда, коришћењем PTV VISION платформе, и овако ажуриран модел је са друге стране представљао улазни податак за ажурирање Саобраћајног Мастер Плана.

Мрежа линија јавног градског транспорта путника и дефинисање потребних капацитета у Београду (ИТС-1), носилац посла: град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај – Дирекција за јавни превоз, јун 2015. године

Основни циљ студије је био формирање нове мреже линија у јавном градском транспорту путника у Београду усмерене ка производној и економској ефикасности и ефективности, са акцентом на одрживи развој и квалитет живота у граду Београду. Пројекта је требао да обезбеди активни системски приступ који би утицао на плански усмерен развој сектора транспорта путника и који би одговарао на тражњу и који би се прилагођавао тренутним догађајима и околностима.

У оквиру студије је израђен предлог нове мреже линија и он је дат у три варијантна решења, са циљем смањивања трошкова града Београда за јавни транспорт путника.

Транспортне потребе и карактеристике путника и путовања, носилац посла: град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај, фебруар 2015. године

Основни циљ студије је било бројање и анкетирање путника ради егзактног утврђивања превозних потреба и захтева корисника система у простору и времену а у циљу добијања детаљне слике о покривености Београда од стране система јавног градског превоза путника.

Да би систем јавног градског превоза путника одговарао на испостављене превозне захтеве оптималном понудом у погледу капацитета, квалитета превозне услуге, цена и трошкова, неопходно је било детаљно истражити карактеристике превозних потреба и извршити њихово дефинисање у погледу квантитета и квалитета.

Бројање/анкетирање је обезбедило квалитетну, прецизну и свеобухватну информациону основу која служи као база за будуће кораке који се предузимају у циљу унапређења и развоја комплетног система јавног градског превоза путника у Београду.


Штампа