Завршени пројекти и студије

Документација која је припремљена а која ће бити основ за даљу разраду техничке документације за пројектовање и изградњу метроа у Београду.

 САОБРАЋАЈ

План генералне регулације Шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу друге линије метро Система, носилац посла: Урбанистички завод Београда ЈП

На 293 седници Комисије за планове Скупштине града Београда донета је одлука, да се План генералне регулације за другу линију метроа ради етапно и да I етапа обухвати део од депоа Бежанија до станице Меркатор.

План је усвојен у децембру 2023. године и објављен у Службеном листу Града Београда број 105 од 18.12.2023. године.

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње Београдског метроа линија 1 фаза 1 ЈКП

„Београдски метро и воз" је започело процедуру израде Студије о процени утицаја на животну средину испред надлежног Министарства заштите животне средине. Линија 1 се пружа у правцу југозапад-североисток, на десној обали реке Саве, од Железника до Старог града, па у правцу запад-исток на јужној обали Дунава до Аде Хује, а затим правцем север-југ по дну долине која се пење Миријевским булеваром до крајње станице „Миријево". Укупна дужина линије 1 је 21,8 km и обухвата 21 станице. Њихова изградња је планирана у две фазе:

Фаза 1: Железник – Карабурма и Фаза 2: Карабурма – Миријево.

Предмет ове процене утицаја на животну средину је фаза 1 метро линије 1, чије су траса, станице и окна приказани на наредној слици. Укупна дужина трасе планиране у оквиру фазе 1 је 16,7 километара и чине је 16 станица.

Тренутне активности везане за Студију:

• Предат Захтев за обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину у Министарству заштите животне средине

• Оглашена предаја Захтева за обим и садржаj Студије о процени утицаја на животну средину

• Добијено Решење о обиму и садржају Студије

• Оглашено Решење о обиму и садржају Студије

• Предата Студије о процени утицаја на животну средину надлежном Министарству за добијање сагласности на исту

• Заказана јавна расправа/презентација 05.05.2023. у (СИВ 3 – зелена сала на седмом спрату), ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд. Студија је усвојена у септембру 2023. године.

ИНФРАСТРУКТУРА

1/Снимање хидротехничких објеката у зонама укрштања са линијама 1 и 2 београдског метроа

Ова снимања су иницирана постојањем габаритних канализационих колектора у инфраструктури БВК који се укрштају са трасом метроа. Поједини колектори нису евидентирани у Катастру подземних инсталација са довољним бројем података који су од пресудног значаја за решавање положаја трасе или евентуалних радова на реконструкцији и измештању колектора при изградњи метроа. Снимање и резултате истог урадио је Институт за водопривреду Јарослав Черни, Београд.

2/Елаборат о контролним геолошким истраживањима првe фазe Линије 1 беoградског метроа - деоница од ст. Беле воде до ст. Панчевачки мост

За потребе израде Идејног пројекта прве фазе линије 1 београдског метроа урађен је Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње. Наведеним елаборатом, приказани су резултати истраживања на основу добијених података лабораторијских испитивања узорака и теренских тестова из истражних бушотина које су урађене дуж трасе на међусобном размаку од 150 до 200m. Између појединих спроведених истражних бушотина између станица Беле воде и Панчевачки мост, на приближно 40 % локација, јавља се разлика у литолошком саставу тла, као и раседне зоне. Није познато где се тачно налазе и како су оријентисани контакти литолошких слојева. Наведени подаци су од изузетне важности за изградњу тунелске деонице машином за ископ тунела (Tunnel Boring Machine - TBM), како би иста могла правовремено да аплицира одговарајући притисак на чело ископа и тиме не изазове лом тла и неконтролисана слегања која могу угрозити стабилност зграда и инжењерских објеката. Из наведених разлога спроведена су контролна геолошка истраживања и израђен је Елаборат који је утврдио прецизније положај и оријентацију контаката литолошких слојева у раседним зонама, стања и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену, који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије. Изради Елабората су предходили теренски радови и лабораторијска испитивања узорака воде, тла и стена. Теренски радови су обухватили истражно бушење, картирање набушених језгара, узимање узорака воде, тла и стена, СПТ, ЦПТ опите, опите наливања и геофизичка мерења у бушотинама (down holl test) и мерења на површини терена. На траси прве фазе Линије 1 београдског метроа урађено је 24 контролне истражне бушотине укупне дубине 1200,5 метара. Лабораторијски опити извршени су у геомеханичкој лабораторији "Института за рударство и металургију Бор" и "Рударског Института"-Београд и обухватили су опите на узорцима стена и тла (бубрење, point load test, једноаксијална чврстоћа, триаксијални опити, абразивност и др.) Елаборат је урађен од стране Конзорцијума: Хидрозавод ДТД, Институт за рударство и металургију Бор, Рударски Институт-Београд, Геомаг дoo, Геоинг Гроуп (септембра 2023. године).

3/Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње друге фазе линије 1 и линије 2 београдског метроа

Дужина друге фазе Линије 1 износи 4,83 км са 5 станица. Дужина Линије 2 износи 23,94 км са 24 станице. Елаборат је приказао стање и својства стенских маса, геомеханичке карактеристике стена и тла, хидрогеолошке карактеристике издани на траси друге фазе Линије 1 и Линије 2 метроа, на основу којих је дефинисао геотехничке услове и препоруке за изградњу будуће метро Линије на нивоу Идејног пројекта. Изради Елабората су предходили теренски радови и лабораторијска испитивања узорака воде, тла и стена. Теренски радови су обухватили истражно бушење, картирање набушених језгара, узимање узорака воде, тла и стена, СПТ, ЦПТ опите, опите наливања и геофизичка мерења у бушотинама (down holl test) и мерења на површини терена. На траси друге фазе Линије 1 и Линије 2 београдског метроа урађено је 284 истражне бушотине укупне дубине 10530 метара. Лабораторијски опити који су извршени у геомеханичкој лабораторији "Института за рударство и металургију Бор" и "Рударског Института"-Београд и обухватили су опите на узорцима стена и тла (бубрење, point load test, једноаксијална чврстоћа, триаксијални опити, абразивност и др.) Елаборат је урађен од стране Конзорцијума: Хидрозавод ДТД, Институт за рударство и металургију Бор, Рударски Институт-Београд, Геомаг дoo, Геоинг Гроуп (децембра 2023. године).

Идејни пројекат депоа у Макишу за линију 1 и линију 2 метроа

Депо у Макишу је пројектован za линију 1 и 2 метроа и саставни је део пројекта за линију 1. Са циљем да се радови за извођење ове линије започну у што краћем року, пројекат за депо је издвојен у посебну фазу. Пројекат је добио Решење Републичке ревизионе комисије, у току је потписивање уговора за пројектовање и изградњу депоа са кинеском компанијом PowerChina.

Пројекат за грађевинску дозволу за насипање терена у зони планираног депоа за метро на Макишком пољу – носилац посла Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП.

Радови на насипању су у току, рок за завршетак радова је децембар 2024.

Елаборат о геолошким истраживањима за ТБМ деоницу од ст. Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе линије 1

Током израде Идејног пројекта и Студије оправданости са Студијом о процени утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа - фаза 2, техничко-економском анализом је доказано да деоницу од ст. Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе линије 1, у дужини од 1,2km треба градити као и остале делове линије 1 помоћу „ТВМ" машине (Тunnel Boring Machine), уместо Генералним пројектом предложеном технологијом градње „Cut&Cover". Из наведених разлога потребни су теренски истражни радови као и лабораторијско геомеханичка испитивања тла и стена. Циљ је дефинисање стања и својстава терена и стенских маса, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије за ниво Идејног пројекта.

Снимање постојећег стања ентеријера, екстеријера зграда и инжењерских конструкција друге фазе линије 1 и линије 2 београдског метроа

Циљ овe Студије је анализа постојећег стања зграда и инжењерских објеката у оквиру зоне геотехничког утицаја друге фазе линије 1 и линије 2 београдског метроа. На основу процене постојећег стања зграда и инжењерских објеката одредиће се њихова својствена осетљивост на утицаје изградње тунелских деоница, станица и пратеће инфраструктуре метроа. Анализа ће служити како би се примениле најсвременије методе ублажавања утицаја изградње. Главни узрок потенцијалних оштећења зграда и инжењерских објеката је померање у тлу које настаје услед: пролаза „ТВМ" машине (Тunnel Boring Machine), радова на ископавању станица, пратећих конструкција (вертикални отвори за вентилацију и евакуацију) и деоница у „Cut&Cover" ископу, могуће промене нивоа подземних вода приликом изградње као и других узрока који настају услед побијања шипова, збијања тла, итд. Циљеви Снимања постојећег стања зграда и конструкција, су следећи:
• Инспекција ентеријера и екстеријера постојећих зграда и инжењерских објеката у оквиру ГЗУ (Геотехничка зона утицаја)
• Провера и процена стања постојећих зграда и инжењерских објеката у оквиру ГЗУ како би се дефинисала њихова својствена осетљивост у погледу деформације тла
• Провера и процена стања постојећих зграда и инжењерских објеката у оквиру ГЗУ како би се дефинисала њихова својствена осетљивост на вибрације. Ова Студија се односи на зграде и инжењерске објекте у широком смислу и подразумева следеће:
- Све врсте зграда (куће, зграде, солитери, историјски споменици итд.) и њихово непосредно окружење
- Подземне контрукције као што су отвори за вентилацију, гараже, подземни пешачки пролази итд
- Мостови, вијадукти итд.

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта Београдског метроа, линија 1, фаза 1 – Депо Макиш, март 2022.

Mинистарство заштите животне средине је дана 23.03.2022. године донело Решење о давању сагласности Носиоцу пројекта ЈКП „Београдски метро и воз" Београд на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта Београдски метро, линија 1, фаза 1 – Депо Макиш, општина Чукарица. Овим Решењем се налаже Носиоцу пројекта да при реализацији предметног пројекта, у свему испоштује услове осталих надлених органа и организација, а нарочито мере заштите животне средине утврђене у предметној Студији (поглавља 9. и 10. Студије). Студију можете погледати кликом на ову линију текста.

Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу атмосферских колектора 3 и 4 за потребе опремања локације Макишко поље - носилац посла Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП

Предмет овог пројекта је израда техничке документације атмосферских колекора 3 и 4 који се налазе у зони обухвата пројекта „Опремање локације Макишко поље", а за потребе изградње депоа метроа и I фазе изградње Београдског метроа, линије 1. Фаза I је у функцији изградње и одводњавања депоа будућег метроа.

Израда Студије интеракције линије 1 београдског метроа и подземних вода

Предмет ове Студије односи се на прву фазу изградње Линије 1 београдског метроа, од станице Железник до станице Карабурма, у дужини од 16,7 км, на којој ће бити изграђено 16 станица. Општи циљеви Студије су да се на основу техничког решења изградње метроа из Идејног пројекта Линије 1 („Егис-раил" 2021.) и резултата досадашњих геолошких и хидрогеолошких истражних радова, обезбеђују квалитетне информације у вези са режимом подземних вода, неопходних за формирање уговора са контрактором (који укључује и израду техничке документације за више фазе пројектовања). Специфични циљеви Студије су да се на основу нумеричког моделирања за различите хидролошке услове добијају неопходни елементи за потребе конципирања и димензионисања елемената заштите објеката (тунелских деоница и станица) од подземних вода, као и да се сагледа утицај утицаја на изградњу будућих објеката на стање режима подземних вода на ширем подручју трасе И фазе метро Линије 1.

Снимање постојећег стања зграда и конструкција за потребе утврђивања својствене осетљивости од утицаја изградње тунелских деоница и станице прве фазе - Линије 1 метроа

Циљ овe Студије је анализа постојећег стања зграда и инжењерских објеката у оквиру зоне геотехничког утицаја пр ве фазе Линије 1 метроа. На основу процене постојећег стања зграда и инжењерских објеката одредиће се њихова својствена осетљивост на утицаје изградње тунелских деоница, станица и пратеће инфраструктуре метроа. Анализа ће служити како би се примениле најсвременије методе ублажавања утицаја изградње. Главни узрок потенцијалних оштећења зграда и инжењерских објеката је померање у тлу које настаје услед: пролаза „ТВМ" машине (Тunnel Boring Machine), радова на ископавању станица, пратећих конструкција (вертикални отвори за вентилацију и евакуацију) и деоница у „Cut&Cover" ископу, могуће промене нивоа подземних вода приликом изградње као и других узрока који настају услед побијања шипова, збијања тла, итд. Циљеви Снимања постојећег стања зграда и конструкција, су следећи: • Инспекција ентеријера и екстеријера постојећих зграда и инжењерских објеката у оквиру ГЗУ (Геотехничка зона утицаја) • Провера и процена стања постојећих зграда и инжењерских објеката у оквиру ГЗУ како би се дефинисала њихова својствена осетљивост у погледу деформације тла • Провера и процена стања постојећих зграда и инжењерских објеката у оквиру ГЗУ како би се дефинисала њихова својствена осетљивост на вибрације. Ова Студија се односи на зграде и инжењерске објекте у широком смислу и подразумева следеће: • Све врсте зграда (куће, зграде, солитери, историјски споменици итд.) и њихово непосредно окружење • Подземне контрукције као што су отвори за вентилацију, гараже, подземни пешачки пролази итд • Мостови, вијадукти итд.

План генералне регулације Шинских система у Београду са елементима разраде за I фазу прве линије метроа – Геолошке подлоге, носилац посла: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП

Предмет овог пројекта је израда геолошке подлоге, односно инжењерскогеолошке документације, као основе за планску анализу садржаја и функционално-техничких решења. Инжењерскогеолошком документацијом дефинисаће се геолошка грађа, стање и својства терена и стенских маса, инжењерскогеолошки услови и ограничења за I фазу прве линије метроа на нивоу Плана детаљне регулације.

Архитектонски конкурс за идејно решење дизајна метро станица линије 1 (фаза 1) београдског метроа, јануар 2022.

Град Београд и ЈКП „Београдски метро и воз“ у сарадњи са Удружењем архитеката Србије спровели су јавни, отворени, анонимни, једностепени, анкетни конкурс за идејно архитектонско решење за дизајн 16 метро станица Линије 1 (фаза 1) београдског метроа. Решења подразумевају идејно архитектонско решење надземних делова станица (улаза или надземних станица) и партерног уређења непосредне околине станица и дизајн ентеријера јавног (путничког) простора метро станица. Додељене су три награде, прву награду добио је архитектонски студио ОБЕ.

Дигитални топографски план за потребе планске и техничке документације за линију 2 београдског метроа и заједничког депоа линија 2 и 3 на Бежанији, децембар 2021.

Линија 2 београдског метроа од станице код Бежанијског гробља до станице у Миријеву, за чију се планску и техничку документацију врши израда ажурног дигиталног топографског плана има укупну дужину од око 21km са укупно 23 станице. На крајњем терминусу Линије 2 предвиђена је изградња заједничког депоа за линије 2 и 3 метроа оквирне површине 38ha, који ће се налазити западно од Бежанијског гробља. Граница снимања дигиталног топографског плана на деоницама између станица треба да обухвати коридор укупне ширине 160m, по 80 m лево и десно од осовине трасе Линије 2 метроа. У зони станица граница снимања је проширена, по 160m од осовине трасе у дужини од 200m. Граница снимања за депо, обухвата површину 80m ширу од дефинисане границе за иградњу депоа.

План генералне регулације Шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро Система, носилац посла: Урбанистички завод Београда ЈП, новембар 2021.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 08. новембра 2022. године донела је План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система чине је усвојен плански основ за реализацију пројекта београдског метроа.

Елаборат о геотехничким условима изградње за потребе Идејног Пројекта за изградњу прве фазе Линије 1 београдског метроа од станице Макиш до станице Карабурма у дужини од 16,7 км. Дужина Линије 1 износи 21,2 km са 21 станицом, носилац посла: ЈКП Београдски метро и воз, новембар 2021.

Предмет и задаци: дефинисање стања и својстава стенских маса, геомеханичких карактеристика стена и тла, хидрогеолошких карактеристика издани на траси метроа а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро Линије на нивоу Идејног пројекта. Изради Елабората су предходили теренски радови и лабораторијска испитивања узорака тла и стена. Теренски радови су обухватили истражно бушење, картирање набушених језгара, узимање узорака воде, тла и стена, СПТ, ЦПТ опите, опите наливања и геофизичка мерења у бушотинама (down holl test) и мерења на површини терена која су завршена (јуна 2021 године). На траси прве фазе прве Линије београдског метроа избушене су 123 истражне бушотине укупне дубине 4231 метар. Лабораторијски опити који су извршени у геомеханичкој лабораторији "Института за рударство и металургију Бор" и "Рударског Института"-Земун обухватили су опите на узорцима стена и тла (бубрење, point load test, једноаксијална чврстоћа, триаксијални опити, абразивност и др.) a завршени су (јула 2021 године). Предметни Елаборат је урађен од стране Конзорцијума: Хидрозавод ДТД, Институт за рударство и металургију Бор, Рударски Институт-Земун, Геомаг дoo, Геоинг Гроуп (новембар 2021 године).

Идејни пројекат насипања терена у зони планираног депоа за метро на Макишком пољу – носилац посла Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, јул 2021.

Предмет ове техничке документације је насипање терена за плато депоа будућег метроа на Макишком пољу и пратећих инфраструктурних објеката који чине функционалну и технолошку целину, a који ће се реализовати кроз припремне радове за планирану изградњу депоа за прву линију метроа.

План детаљне регулације дела Макишког поља, градска општина Чукарица, носилац посла: Урбанистички завод Београда ЈП, децембар 2020. године

Изради Плана детаљне регулације дела Макишког поља, градска општина Чукарица, приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Макишког поља, градска општина Чукарица, ("Службени лист града Београда„ бр. 3/17) коју је Скупштина града Београда донела на седници одржаној 26. јануара 2017. године, а на иницијативу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део подручја Градске општине Чукарица, простор ауто-путске обилазнице, Савске магистрале, Улица Ендија Ворхола, Милорада Јовановића, и површине намењене за садржаје железнице у складу са Одлуком о изради плана детаљне регулације подручја железничке станице „Макиш”, Градска општина Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 51/14), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, укупне површине око 680ha.

Претходна студија оправданости са Генералним пројектом хидротехничког решења Макишког поља, носилац посла: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, фебруар 2020. године

У циљу стварања услова за хидротехничко решење уређења површинских и подземних вода на делу Макишког поља обухваћеног границом Плана детаљне регулације дела Макишког поља чија је израда у току, а на основу Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта локалне самоуправе града Београда – целине XII и XIII, општине Чукарица и Савски венац ( "Сл. лист града Београда" бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) предвиђена је израда Претходне студија оправданости са Генералним пројектом хидротехничког решења Макишког поља. Овим Генералним пројектом обрађује се површина од око 671ha.

Елаборат заштите животне средине за коридор планиране две линије метроа, носилац посла ЈКП Београдски метро и воз, фебруар 2020. године

Предмет и циљ Елабората заштите животне средине за коридор планиране две линије метроа, је да утврди и опише, директни и индиректни утицај планираних активности или мера на различите еколошке аспекте. Такође, треба да омогући свеукупну процену ових утицаја на људско здравље и животну средину, односно да укључи питања управљања животном средином и ресурсима како би се негативни утицаји свели на минимум.

Геодетске подлоге за потребе Плана генералне регулације Шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система - носилац посла: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, новембар 2019. године

Предмет овог пројекта је било потпуно ново геодетско снимање за израду ажурног топографског плана за потребе израде Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система - геодетске подлоге у размери 1:1000.

Претходна студија оправданости са Генералним пројектом, носилац посла: Секретаријат за инвестиције, Градска управа Града Београда (израдила пројектантска кућа „EGIS Rail“), мај 2019. године

Претходном студијом оправданости са Генералним пројектом дефинисане су трасе метро линија 1 и 2 у Београду:

Линија 1: Железник – Ранжирна станица – Макиш – Жарково/Беле воде – Трговачка – Пожешка - Пијаца Баново Брдо – Мост на Ади – Сајам – Газела – Палата Правде – Савски трг – Трг републике – Француска – Лука Београд – Дунав станица – Панчевачки мост – Железничка станица „Карабурма“ – Диљска – Вишњичка – Миријевски булевар – Седма Београдска гимназија – Миријево, укупне дужине 21,3км са 23 станица.

Линија 2: Железничка станица Земун – Нови новосадски пут – Филипа Вишњића – Стадион Земун – Сењски трг – Александра Дубчека – Општина Нови Београд – Меркатор – Арена – Сава Центар – Савски трг – Мањеж – Макензијева – Јужни булевар – Шуматовачка – Војислава Илића – Цветкова пијаца – Мите Ружића – Устаничка – Миријево, укупне дужине 19,2 км, са 20 станица.

Мастер план саобраћајне инфраструктуре Београда, носилац посла: Секретаријат за инвестиције, Градска управа Града Београда, мај 2017. година

Мастер план саобраћајне инфраструктуре Београда – Смартплан 2021/2027/2033 у ПДФ формату можете погледати/преузети на овој адреси http://www.beograd.rs/lat/gradske-aktuelnosti/1737205-master-plan-saobracajne-infrastrukture-beograda---smart-plan-2021-2027-2033/

Циљ овог пројекта је имплементација приступа одрживог развоја саобраћаја у граду и ажурирање претходног Смартплан-а из 2009. године, како би се приказале тренутне тенденције у путовањима, а у складу са конурбацијом и дугорочном визијом развоја и раста до 2033. године, која је договорена уз консултације са општинама и другим различитим носиоцима јавног и индивидуалног интереса. Фокус студије биће припрема и евалуација сценарија за различите видове јавног превоза (метро/трамвај/тролејбус/приградски воз/наменски паркинг “паркирај и вози се”) као и развој краткорочних, средњорочних и дугорочних стратегија које узимају у обзир економске, финансијске, техничке, социјалне аспекте, као и аспекте заштите животне средине.

Мастер планом саобраћаја у Београду – Смартплан из 2017. године, који је усвојила Скупштина града Београда прелиминарно су дефинисане трасе будуће две линије метроа, као и 4 линије у систему БГ:воз са свим припадајућим инфраструктурним капацитетима.

Мрежа линија и дефинисање потребних капацитета за приградски и локални превоз у Београду, носилац посла: град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај – Дирекција за јавни превоз, децембар 2016. године

Основни циљ студијско-истраживачког пројекта је била израда нове мреже линија, односно реинжењеринг постојеће мреже линија у јавном приградском и локалном транспорту путника у граду Београду (зоне 3 и 4 – претходни ИТС2 систем) базиран на егзактно спроведеним истраживањима из реалног система (утврђеним транспортним потребама и захтевима корисника у простору и времену, ставовима корисника и потенцијалних корисника, и сл).

Ажурирање транспортног модела Београда са саобраћајним истраживањима карактеристика кретања, носилац посла: Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај, децембар 2015. године

Основни циљ студије је био да се користећи постојећу информациону основу и базе података којима је располагао град, реализују саобраћајна истраживања и сачине базе података о саобраћаним захтевима, капацитетима делова мреже, кретањима роба и путника у јавном и индивидуалном саобраћају, протоцима возила, брзинама, временским неравномерностима протока и другим показатељима стања саобраћајног система града.

Овако формиране базе података су биле основна за ажурирање постојећег Транспортног Модела Београда, коришћењем PTV VISION платформе, и овако ажуриран модел је са друге стране представљао улазни податак за ажурирање Саобраћајног Мастер Плана.

Мрежа линија јавног градског транспорта путника и дефинисање потребних капацитета у Београду (ИТС-1), носилац посла: град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај – Дирекција за јавни превоз, јун 2015. године

Основни циљ студије је био формирање нове мреже линија у јавном градском транспорту путника у Београду усмерене ка производној и економској ефикасности и ефективности, са акцентом на одрживи развој и квалитет живота у граду Београду. Пројекта је требао да обезбеди активни системски приступ који би утицао на плански усмерен развој сектора транспорта путника и који би одговарао на тражњу и који би се прилагођавао тренутним догађајима и околностима.

У оквиру студије је израђен предлог нове мреже линија и он је дат у три варијантна решења, са циљем смањивања трошкова града Београда за јавни транспорт путника.

Бројање путника у јавном превозу и анкета корисника јавног превоза, носилац посла: град Београд – Градска управа града Београда, Секретаријат за саобраћај, фебруар 2015. године

Основни циљ студије је било бројање и анкетирање путника ради егзактног утврђивања превозних потреба и захтева корисника система у простору и времену а у циљу добијања детаљне слике о покривености Београда од стране система јавног градског превоза путника.

Да би систем јавног градског превоза путника одговарао на испостављене превозне захтеве оптималном понудом у погледу капацитета, квалитета превозне услуге, цена и трошкова, неопходно је било детаљно истражити карактеристике превозних потреба и извршити њихово дефинисање у погледу квантитета и квалитета.

Бројање/анкетирање је обезбедило квалитетну, прецизну и свеобухватну информациону основу која служи као база за будуће кораке који се предузимају у циљу унапређења и развоја комплетног система јавног градског превоза путника у Београду.


Штампа