Projekti i studije u toku

Dokumentacija koju sprovode druga javna preduzeća, a koja će biti osnov za dalju razradu tehničke dokumentacije za projektovanje i izgradnju metroa u Beogradu.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Beogradskog metroa linija 1 faza 1

JKP „Beogradski metro i voz" je započelo proceduru izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu ispred nadležnog Ministarstva zaštite životne sredine. Linija 1 se pruža u pravcu jugozapad-severoistok, na desnoj obali reke Save, od Železnika do Starog grada, pa u pravcu zapad-istok na južnoj obali Dunava do Ade Huje, a zatim pravcem sever-jug po dnu doline koja se penje Mirijevskim bulevarom do krajnje stanice „Mirijevo". Ukupna dužina referentnog pravca je 21,8 km i obuhvata 21 stanice, a njihova izgradnja je planirana u dve faze:
Faza 1: Železnik – Makiš – Žarkovo – Bele vode – Trgovačka – Požeška – Park „Banovo brdo" – Ada Ciganlija – Sajam – Mostar – Savski trg – Trg republike – Skadarlija – Dunav – Pančevački most –Karaburma;

Predmet ove procene uticaja na životnu sredinu je faza 1 metro linije 1, čije su trasa, stanice i okna prikazani su na narednoj slici. Ukupna dužina trase planirane u okviru faze 1 je 16,7 kilometara i čine je 16 stanica.

Trenutne aktivnosti vezane za Studiju:
• Predat Zahtev za obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu u Ministarstvu zaštite životne sredine
• Oglašena predaja Zahteva za obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu

Studija opravdanosti za Liniju 1 beogradskog metroa - Faza 2: Karaburma - Mirijevo i Idejno rešenje, Idejni projekat sa Studijom procene uticaja na životnu sredinu za Liniju 1 beogradskog metroa - faza 2: Karaburma - Mirijevo, izvod Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za depo Makiš iz Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za celu liniju metroa 1 - faza 1, nosilac posla: Sekretarijat za javno prevoz i JKP Beogradski metro i voz (projektant: „EGIS Rail")

Cilj Idejnog projekta i Studije opravdanosti sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu za Liniju 1 beogradskog metroa - faza 2 je da dâ tehničku i funkcionalnu definiciju faze 2 metro linije 1, koja obuhvata trasu u dužini od 4,6 km sa 5 stanica: Ada Huja, Višnjička, Mirijevski bulevar, 7. Gimnazija i Mirijevo.

Predmet ovog projekta su:
• Idejno rešenje - IDR za potrebe pribavljanja Lokacijskih uslova za metro liniju 1 - faza 2;
• Idejni projekat za liniju metroa 1 - faza 2;
• Studija opravdanosti za metro liniju 1 faza 2;
• Socijalne analize i analize zaštite životne sredine u svrhu pripreme Studije opravdanosti i pripreme Studije o proceni uticaja na životnu sredinu;
• Posebna Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za depo Makiš koja je deo Studije opravdanosti za metro liniju 1 - faza 1
• Tehničke specifikacije i zahtevi koji će biti obuhvaćeni Projektnim zadatkom daljih faza razvoja projekta metro linije 1 - faza 2: Projekat za građevinsku dozvolu, Projekat za izvođenje i izgradnja infrastrukture i sistema.

Studija opravdanosti za Liniju 2 beogradskog metroa između Mirijeva i Bežanije, Idejno rešenje, Idejni projekat sa Studijom procene uticaja na životnu sredinu za Liniju 2, Idejno rešenje za produženje metro linije 2 - Zemun – Bežanija, Idejno rešenje za Liniju 3 beogradskog metroa - produženje između Surčinska i Bežanije nosilac posla: Sekretarijat za javno prevoz i JKP Beogradski metro i voz (projektant: „EGIS Rail")

Cilj Idejnog projekta i Studije opravdanosti sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu je da dâ tehničku i funkcionalnu definiciju Linije 2 (uključujući vezu sa linijom 1 na Mirijevu i tehničku i funkcionalnu vezu sa linijom 3 u Bežaniji). Linija 2 od Bežanije do Mirijeva je ukupne dužine 21,1 kilometara, sa 23 stanice: Bežanija, Kvantaška pijaca, Železnička stanica Zemun, Novi novosadski put, Filipa Višnjića, Stadion Zemun, Senjski trg, Aleksandra Dupčeka, Opština Novi Beograd, Merkator, Arena, Sava centar, Blok 18, Savski trg L2, Manjež, Mekenzijeva, Južni bulevar, Šumatovačka, Vojislava Ilića, Cvetkova pijaca, Mite Ružića, Ustanička, Mirijevo L2.

Predmet ovog projekta su:
• Prethodne studije: Idejno rešenje za produženje metro linije 2 Zemun – Bežanija i za produženje metro linije 2 Surčinska – Bežanija , Studija transportnih zahteva i predviđanje broja putnika.
• Idejno rešenje – IDR za potrebe pribavljanja Lokacijskih uslova za metro liniju 2 sa zajedničkim depoom za linije 2 i 3 u Bežaniji;
• Idejni projekat za metro liniju 2 sa zajedničkim depoom za linije 2 i 3 u Bežaniji;
• Studija opravdanosti za metro liniju 2 sa zajedničkim depoom za linije 2 i 3 u Bežaniji;
• Socijalne analize i analize zaštite životne sredine u svrhu pripreme Studije opravdanosti i redakcije Studije o proceni uticaja na životnu sredinu;
• Tehničke specifikacije i zahtevi koji će biti obuhvaćeni Projektnim zadatkom daljih faza razvoja projekta metro linije 2: Projekat za građevinsku dozvolu, Projekat za izvođenje i izgradnju infrastrukture i sistema.

Izrada Studije interakcije linije 1 beogradskog metroa i podzemnih voda.

Predmet ove Studije odnosi se na prvu fazu izgradnje Linije 1 beogradskog metroa, od stanice Železnik do stanice Karaburma, u dužini od 16,7 km, na kojoj će biti izgrađeno 16 stanica.
Opšti ciljevi Studije su da se na osnovu tehničkog rešenja izgradnje metroa iz Idejnog projekta Linije 1 („Egis-rail“ 2021.) i rezultata dosadašnjih geoloških i hidrogeoloških istražnih radova, obezbeđuju kvalitetne informacije u vezi sa režimom podzemnih voda, neophodnih za formiranje ugovora sa kontraktorom (koji uključuje i izradu tehničke dokumentacije za više faze projektovanja).
Specifični ciljevi Studije su da se na osnovu numeričkog modeliranja za različite hidrološke uslove dobijaju neophodni elementi za potrebe koncipiranja i dimenzionisanja elemenata zaštite objekata (tunelskih deonica i stanica) od podzemnih voda, kao i da se sagleda uticaj uticaja na izgradnju budućih objekata na stanje režima podzemnih voda na širem području trase I faze metro Linije 1.

Projekat za građevinsku dozvolu za izgradnju atmosferskih kolektora 3 i 4 za potrebe opremanja lokacije Makiško polje - nosilac posla Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP.

Predmet ovog projekta je izrada tehničke dokumentacije atmosferskih kolekora 3 i 4 koji se nalaze u zoni obuhvata projekta „Opremanje lokacije Makiško polje“, a za potrebe izgradnje depoa metroa i I faze izgradnje Beogradskog metroa, linije 1. Faza I je u funkciji izgradnje i odvodnjavanja depoa budućeg metroa.

Izrada Elaborata o inženjerskogeološkim-geotehničkim uslovima izgradnje druge faze linije 1 i linije 2 beogradskog metroa.

Dužina druge faze Linije 1 iznosi 4,9 km sa 5 stanica. Dužina Linije 2 iznosi 20,6 km sa 22 stanice. Terenska istraživanja za Liniju 2 metroa počinju početkom oktobra i trajaće do polovine juna 2022. godine. Terenski istražni radovi kao i laboratorijsko geomehanička ispitivanja tla i stena obavljaće se paralelno. Cilj je definisanje stanja i svojstava terena i stenskih masa, a na osnovu kojih će se definisati geotehnički uslovi i preporuke za izgradnju budućih metro linija za nivo Idejnog projekta.

Snimanje postojećeg stanja zgrada i konstrukcija za potrebe utvrđivanja svojstvene osetljivosti od uticaja izgradnje tunelskih deonica i stanice prve faze - Linije 1 metroa

Cilj ove Studije je analiza postojećeg stanja zgrada i inženjerskih objekata u okviru zone geotehničkog uticaja pr ve faze Linije 1 metroa. Na osnovu procene postojećeg stanja zgrada i inženjerskih objekata odrediće se njihova svojstvena osetljivost na uticaje izgradnje tunelskih deonica, stanica i prateće infrastrukture metroa. Analiza će služiti kako bi se primenile najsvremenije metode ublažavanja uticaja izgradnje.

Glavni uzrok potencijalnih oštećenja zgrada i inženjerskih objekata je pomeranje u tlu koje nastaje usled: prolaza „TVM“ mašine (Tunnel Boring Machine), radova na iskopavanju stanica, pratećih konstrukcija (vertikalni otvori za ventilaciju) i deonica u „Cut&Cover“ iskopu, moguće promene nivoa podzemnih voda prilikom izgradnje kao i drugih uzroka koji nastaju usled pobijanja šipova, zbijanja tla, itd.

Ciljevi Snimanja postojećeg stanja zgrada i konstrukcija, su sledeći:

• Inspekcija enterijera i eksterijera postojećih zgrada i inženjerskih objekata u okviru GZU-a (Geotehnička zona uticaja)
• Provera i procena stanja postojećih zgrada i inženjerskih objekata u okviru GZU-a kako bi se definisala njihova svojstvena osetljivost u pogledu deformacije tla
• Provera i procena stanja postojećih zgrada i inženjerskih objekata u okviru GZU-a kako bi se definisala njihova svojstvena osetljivost na vibracije.

Ova Studija se odnosi na zgrade i inženjerske objekte u širokom smislu i podrazumeva sledeće:

• Sve vrste zgrada (kuće, zgrade, soliteri, istorijski spomenici itd.) i njihovo neposredno okruženje
• Podzemne kontrukcije kao što su otvori za ventilaciju, garaže, podzemni pešački prolazi itd
• Mostovi, vijadukti itd.

Konceptualno rešenje linije 3 beogradskog metroa, Studija opravdanosti prve faze Linije 1 beogradskog metroa: Železnik – Karaburma, uzimajući u obzir buduće pravce razvoja metro mreže koju čine tri linije, Idejno rešenje, Idejni projekat sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu za prvu fazu Linije 1 metroa: Železnik – Karaburma, nosilac posla: Sekretarijat za javno prevoz i JKP Beogradski metro i voz (projektant: „EGIS Rail")

Predmet ovog projekta su:
• Izrada Konceptualnog rešenja – Studija potražnje i ažuriranje prognoziranog broja putnika za razvijen metro sistem grada Beograda, uključujući liniju 3;
• Izrada Idejnog rešenja (IDR) za potrebe pribavljanja lokacijskih uslova za prvu fazu linije 1 metroa;
• Izrada Idejnog projekta (IDP) za prvu fazu linije 1 metroa;
• Izrada Studije opravdanosti za prvu fazu linije 1 metroa, uzimajući u obzir buduće pravce razvoja metro mreže koju čine tri linije;
• Analiza uticaja na životnu sredinu i socijalna analiza za potrebe izrade Studije opravdanosti i Studije o proceni uticaja na životnu sredinu (prva faza linije 1 metroa);
• Izrada tehničkih specifikacija koje će biti deo projektnog zadatka za izradu Projekta za građevinsku dozvolu (PGD) za prvu fazu Linije 1 metroa.

Plan generalne regulacije Šinskih sistema u Beogradu sa elementima razrade za I fazu prve linije metroa – Geološke podloge, nosilac posla: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

Predmet ovog projekta je izrada geološke podloge, odnosno inženjerskogeološke dokumentacije, kao osnove za plansku analizu sadržaja i funkcionalno-tehničkih rešenja. Inženjerskogeološkom dokumentacijom definisaće se geološka građa, stanje i svojstva terena i stenskih masa, inženjerskogeološki uslovi i ograničenja za I fazu prve linije metroa na nivou Plana detaljne regulacije.

 

Štampa