Projekti i studije u toku

Dokumentacija koju sprovode druga javna preduzeća, a koja će biti osnov za dalju razradu tehničke dokumentacije za projektovanje i izgradnju metroa u Beogradu.

Studije interakcije podezemnih voda i infrastrukture metro linije 2 i druge faze linije 1

Predmet ove Studije je analogan studiji za Liniju 1 beogradskog metroa. Opšti ciljevi Studije su da se na osnovu tehničkog rešenja izgradnje metroa iz Idejnog projekta Linije 1 faza 2 i Linije 2, i rezultata dosadašnjih geoloških i hidrogeoloških istražnih radova, obezbeđuju kvalitetne informacije u vezi sa režimom podzemnih voda, neophodnih za izradu tehničke dokumentacije za više faze projektovanja: Projekat za građevinsku dozvolu, Projekat za izvođenje radova. Specifični ciljevi Studije su da se na osnovu numeričkog modeliranja za različite hidrološke uslove dobijaju neophodni elementi za potrebe koncipiranja i dimenzionisanja elemenata zaštite objekata (tunelskih deonica i stanica) od podzemnih voda, kao i da se sagleda uticaj uticaja na izgradnju budućih objekata na stanje režima podzemnih voda na širem području trase druge faze Linije 1 i Linije 2 beogradskog metroa.

Snimanje hidrotehničkih objekata u zonama ukrštanja sa linijama 1 i 2 beogradskog metroa

Ova snimanja su inicirana postojanjem gabaritnih kanalizacionih kolektora u infrastrukturi BVК koji se ukrštaju sa trasom metroa. Pojedini kolektori nisu evidentirani u Кatastru podzemnih instalacija sa dovoljnim beojem podataka koji su od presudnog značaja za rešavanje položaja trase ili eventualnih radova na rekonstrukciji i izmeštanju kolektora pri izgradnji metroa.

Plan generalne regulacije Šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za I fazu druge linije metro Sistema, nosilac posla: Urbanistički zavod Beograda JP

Na 293 sednici Кomisije za planove Skupštine grada Beograda doneta je odluka, da se Plan generalne regulacije za drugu liniju metroa radi etapno i da I etapa obuhvati deo od depoa Bežanija do stanice Merkator.

Izrada Elaborata o kontrolnim geološkim istraživanjima prve faze Linije 1 begradskog metroa - deonica od st. Bele vode do st. Pančevački most

Za potrebe izrade Idejnog projekta prve faze linije 1 beogradskog metroa urađen je Elaborat o inženjerskogeološkim-geotehničkim uslovima izgradnje.
Navedenim elaboratom, prikazani su rezultati istraživanja na osnovu dobijenih podataka laboratorijskih ispitivanja uzoraka i terenskih testova iz istražnih bušotina koje su urađene duž trase na međusobnom razmaku od 150 do 200m.
Između pojedinih sprovedenih istražnih bušotina između stanica Bele vode i Pančevački most, na približno 40 % lokacija, javlja se razlika u litološkom sastavu tla, kao i rasedne zone. Nije poznato gde se tačno nalaze i kako su orijentisani kontakti litoloških slojeva.
Navedeni podaci su od izuzetne važnosti za izgradnju tunelske deonice mašinom za iskop tunela (Tunnel Boring Machine - TBM), kako bi ista mogla pravovremeno da aplicira odgovarajući pritisak na čelo iskopa i time ne izazove lom tla i nekontrolisana sleganja koja mogu ugroziti stabilnost zgrada i inženjerskih objekata.
Iz navedenih razloga sprovešće se kontrolna geološka istraživanja i izraditi Elaborat koji će utvrditi preciznije položaj i orijentaciju kontakata litoloških slojeva u rasednim zonama, stanja i svojstava terena i stenskih masa, kao i stvorenih uslova u terenu koji će se ostvariti pri realizaciji metro sistema, a na osnovu kojih će se definisati geotehnički uslovi i preporuke za izgradnju buduće metro linije.
Izrada Elaborata zasniva se na postojećoj inženjersko-geološkoj i geotehničkoj dokumentaciji, čiji rezultati će biti dopunjeni rezultatima novih kontrolnih istraživanja.

Snimanje postojećeg stanja enterijera, eksterijera zgrada i inženjerskih konstrukcija druge faze linije 1 i linije 2 beogradskog metroa

Cilj ove Studije je analiza postojećeg stanja zgrada i inženjerskih objekata u okviru zone geotehničkog uticaja druge faze linije 1 i linije 2 beogradskog metroa. Na osnovu procene postojećeg stanja zgrada i inženjerskih objekata odrediće se njihova svojstvena osetljivost na uticaje izgradnje tunelskih deonica, stanica i prateće infrastrukture metroa. Analiza će služiti kako bi se primenile najsvremenije metode ublažavanja uticaja izgradnje. Glavni uzrok potencijalnih oštećenja zgrada i inženjerskih objekata je pomeranje u tlu koje nastaje usled: prolaza „TVM" mašine (Tunnel Boring Machine), radova na iskopavanju stanica, pratećih konstrukcija (vertikalni otvori za ventilaciju i evakuaciju) i deonica u „Cut&Cover" iskopu, moguće promene nivoa podzemnih voda prilikom izgradnje kao i drugih uzroka koji nastaju usled pobijanja šipova, zbijanja tla, itd. Ciljevi Snimanja postojećeg stanja zgrada i konstrukcija, su sledeći:
• Inspekcija enterijera i eksterijera postojećih zgrada i inženjerskih objekata u okviru GZU (Geotehnička zona uticaja)
• Provera i procena stanja postojećih zgrada i inženjerskih objekata u okviru GZU kako bi se definisala njihova svojstvena osetljivost u pogledu deformacije tla
• Provera i procena stanja postojećih zgrada i inženjerskih objekata u okviru GZU kako bi se definisala njihova svojstvena osetljivost na vibracije. Ova Studija se odnosi na zgrade i inženjerske objekte u širokom smislu i podrazumeva sledeće:
- Sve vrste zgrada (kuće, zgrade, soliteri, istorijski spomenici itd.) i njihovo neposredno okruženje
- Podzemne kontrukcije kao što su otvori za ventilaciju, garaže, podzemni pešački prolazi itd
- Mostovi, vijadukti itd.

Elaborat o geološkim istraživanjima za TBM deonicu od st. Pančevački most (isključivo) do kraja prve faze linije 1

Tokom izrade Idejnog projekta i Studije opravdanosti sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu za Liniju 1 beogradskog metroa - faza 2, tehničko-ekonomskom analizom je dokazano da deonicu od st. Pančevački most (isključivo) do kraja prve faze linije 1, u dužini od 1,2km treba graditi kao i ostale delove linije 1 pomoću „TVM" mašine (Tunnel Boring Machine), umesto Generalnim projektom predloženom tehnologijom gradnje „Cut&Cover". Iz navedenih razloga potrebni su terenski istražni radovi kao i laboratorijsko geomehanička ispitivanja tla i stena. Cilj je definisanje stanja i svojstava terena i stenskih masa, a na osnovu kojih će se definisati geotehnički uslovi i preporuke za izgradnju buduće metro linije za nivo Idejnog projekta.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje Beogradskog metroa linija 1 faza 1

JKP „Beogradski metro i voz" je započelo proceduru izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu ispred nadležnog Ministarstva zaštite životne sredine. Linija 1 se pruža u pravcu jugozapad-severoistok, na desnoj obali reke Save, od Železnika do Starog grada, pa u pravcu zapad-istok na južnoj obali Dunava do Ade Huje, a zatim pravcem sever-jug po dnu doline koja se penje Mirijevskim bulevarom do krajnje stanice „Mirijevo". Ukupna dužina referentnog pravca je 21,8 km i obuhvata 21 stanice, a njihova izgradnja je planirana u dve faze:
Faza 1: Železnik – Makiš – Žarkovo – Bele vode – Trgovačka – Požeška – Park „Banovo brdo" – Ada Ciganlija – Sajam – Mostar – Savski trg – Trg republike – Skadarlija – Dunav – Pančevački most –Karaburma;

Predmet ove procene uticaja na životnu sredinu je faza 1 metro linije 1, čije su trasa, stanice i okna prikazani su na narednoj slici. Ukupna dužina trase planirane u okviru faze 1 je 16,7 kilometara i čine je 16 stanica.

Trenutne aktivnosti vezane za Studiju:
• Predat Zahtev za obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu u Ministarstvu zaštite životne sredine
• Oglašena predaja Zahteva za obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
• Dobijeno Rešenje o obimu i sadržaju Studije
• Oglašeno Rešenje o obimu i sadržaju Studije
• Predata Studije o proceni uticaja na životnu sredinu nadležnom Ministarstvu za dobijanje saglasnosti na istu
• Zakazana javna rasprava/prezentacija 05.05.2023. u (SIV 3 – zelena sala na sedmom spratu), ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Studija opravdanosti za Liniju 1 beogradskog metroa - Faza 2: Karaburma - Mirijevo i Idejno rešenje, Idejni projekat sa Studijom procene uticaja na životnu sredinu za Liniju 1 beogradskog metroa - faza 2: Karaburma - Mirijevo, izvod Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za depo Makiš iz Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za celu liniju metroa 1 - faza 1, nosilac posla: Sekretarijat za javno prevoz i JKP Beogradski metro i voz (projektant: „EGIS Rail")

Cilj Idejnog projekta i Studije opravdanosti sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu za Liniju 1 beogradskog metroa - faza 2 je da dâ tehničku i funkcionalnu definiciju faze 2 metro linije 1, koja obuhvata trasu u dužini od 4,6 km sa 5 stanica: Ada Huja, Višnjička, Mirijevski bulevar, 7. Gimnazija i Mirijevo.

Predmet ovog projekta su:
• Idejno rešenje - IDR za potrebe pribavljanja Lokacijskih uslova za metro liniju 1 - faza 2;
• Idejni projekat za liniju metroa 1 - faza 2;
• Studija opravdanosti za metro liniju 1 faza 2;
• Socijalne analize i analize zaštite životne sredine u svrhu pripreme Studije opravdanosti i pripreme Studije o proceni uticaja na životnu sredinu;
• Posebna Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za depo Makiš koja je deo Studije opravdanosti za metro liniju 1 - faza 1
• Tehničke specifikacije i zahtevi koji će biti obuhvaćeni Projektnim zadatkom daljih faza razvoja projekta metro linije 1 - faza 2: Projekat za građevinsku dozvolu, Projekat za izvođenje i izgradnja infrastrukture i sistema.

Studija opravdanosti za Liniju 2 beogradskog metroa između Mirijeva i Bežanije, Idejno rešenje, Idejni projekat sa Studijom procene uticaja na životnu sredinu za Liniju 2, Idejno rešenje za produženje metro linije 2 - Zemun – Bežanija, Idejno rešenje za Liniju 3 beogradskog metroa - produženje između Surčinska i Bežanije nosilac posla: Sekretarijat za javno prevoz i JKP Beogradski metro i voz (projektant: „EGIS Rail")

Cilj Idejnog projekta i Studije opravdanosti sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu je da dа tehničku i funkcionalnu definiciju Linije 2 (uključujući vezu sa linijom 1 na Mirijevu i tehničku i funkcionalnu vezu sa linijom 3 u Bežaniji). Linija 2 od Bežanije do Mirijeva je ukupne dužine 24 kilometara, sa 24 stanice: Depo Bežanija, Marka Čelebonovića, КBC Bežanijska kosa, Železnička stanica Zemun, Zemun Novi grad, Ugrinovačka, Filipa Višnjića, Stadion Zemun, Gradski park, Džona Кenedija, Opština Novi Beograd, Merkator, Arena, Blok 18, Savski trg L2, Slavija, Кarađorđev park, Južni bulevar, Grčića Milenka, Vojislava Ilića, Pijaca Zvezdara, Mite Ružića, Ustanička, Mirijevo (L2)..

Predmet ovog projekta su:
• Prethodne studije: Idejno rešenje za produženje metro linije 2 Zemun – Bežanija i za produženje metro linije 2 Surčinska – Bežanija , Studija transportnih zahteva i predviđanje broja putnika.
• Idejno rešenje – IDR za potrebe pribavljanja Lokacijskih uslova za metro liniju 2 sa zajedničkim depoom za linije 2 i 3 u Bežaniji;
• Idejni projekat za metro liniju 2 sa zajedničkim depoom za linije 2 i 3 u Bežaniji;
• Studija opravdanosti za metro liniju 2 sa zajedničkim depoom za linije 2 i 3 u Bežaniji;
• Socijalne analize i analize zaštite životne sredine u svrhu pripreme Studije opravdanosti i redakcije Studije o proceni uticaja na životnu sredinu;
• Tehničke specifikacije i zahtevi koji će biti obuhvaćeni Projektnim zadatkom daljih faza razvoja projekta metro linije 2: Projekat za građevinsku dozvolu, Projekat za izvođenje i izgradnju infrastrukture i sistema.

Izrada Elaborata o inženjerskogeološkim-geotehničkim uslovima izgradnje druge faze linije 1 i linije 2 beogradskog metroa.

Dužina druge faze Linije 1 iznosi 4,9 km sa 5 stanica. Dužina Linije 2 iznosi 20,6 km sa 22 stanice. Terenska istraživanja za Liniju 2 metroa počinju početkom oktobra i trajaće do polovine juna 2022. godine. Terenski istražni radovi kao i laboratorijsko geomehanička ispitivanja tla i stena obavljaće se paralelno. Cilj je definisanje stanja i svojstava terena i stenskih masa, a na osnovu kojih će se definisati geotehnički uslovi i preporuke za izgradnju budućih metro linija za nivo Idejnog projekta.

Konceptualno rešenje linije 3 beogradskog metroa, Studija opravdanosti prve faze Linije 1 beogradskog metroa: Železnik – Karaburma, uzimajući u obzir buduće pravce razvoja metro mreže koju čine tri linije, Idejno rešenje, Idejni projekat sa Studijom o proceni uticaja na životnu sredinu za prvu fazu Linije 1 metroa: Železnik – Karaburma, nosilac posla: Sekretarijat za javno prevoz i JKP Beogradski metro i voz (projektant: „EGIS Rail")

Predmet ovog projekta su:
• Izrada Konceptualnog rešenja – Studija potražnje i ažuriranje prognoziranog broja putnika za razvijen metro sistem grada Beograda, uključujući liniju 3;
• Izrada Idejnog rešenja (IDR) za potrebe pribavljanja lokacijskih uslova za prvu fazu linije 1 metroa;
• Izrada Idejnog projekta (IDP) za prvu fazu linije 1 metroa;
• Izrada Studije opravdanosti za prvu fazu linije 1 metroa, uzimajući u obzir buduće pravce razvoja metro mreže koju čine tri linije;
• Analiza uticaja na životnu sredinu i socijalna analiza za potrebe izrade Studije opravdanosti i Studije o proceni uticaja na životnu sredinu (prva faza linije 1 metroa);
• Izrada tehničkih specifikacija koje će biti deo projektnog zadatka za izradu Projekta za građevinsku dozvolu (PGD) za prvu fazu Linije 1 metroa.

Izrada Elaborata o kontrolnim geološkim istraživanjima prve faze Linije 1 begradskog metroa - deonica od st. Bele vode do st. Pančevački most

Za potrebe izrade Idejnog projekta prve faze linije 1 beogradskog metroa urađen je Elaborat o inženjerskogeološkim-geotehničkim uslovima izgradnje.
Navedenim elaboratom, prikazani su rezultati istraživanja na osnovu dobijenih podataka laboratorijskih ispitivanja uzoraka i terenskih testova iz istražnih bušotina koje su urađene duž trase na međusobnom razmaku od 150 do 200m.
Između pojedinih sprovedenih istražnih bušotina između stanica Bele vode i Pančevački most, na približno 40 % lokacija, javlja se razlika u litološkom sastavu tla, kao i rasedne zone. Nije poznato gde se tačno nalaze i kako su orijentisani kontakti litoloških slojeva.
Navedeni podaci su od izuzetne važnosti za izgradnju tunelske deonice mašinom za iskop tunela (Tunnel Boring Machine - TBM), kako bi ista mogla pravovremeno da aplicira odgovarajući pritisak na čelo iskopa i time ne izazove lom tla i nekontrolisana sleganja koja mogu ugroziti stabilnost zgrada i inženjerskih objekata.
Iz navedenih razloga sprovešće se kontrolna geološka istraživanja i izraditi Elaborat koji će utvrditi preciznije položaj i orijentaciju kontakata litoloških slojeva u rasednim zonama, stanja i svojstava terena i stenskih masa, kao i stvorenih uslova u terenu koji će se ostvariti pri realizaciji metro sistema, a na osnovu kojih će se definisati geotehnički uslovi i preporuke za izgradnju buduće metro linije.
Izrada Elaborata zasniva se na postojećoj inženjersko-geološkoj i geotehničkoj dokumentaciji, čiji rezultati će biti dopunjeni rezultatima novih kontrolnih istraživanja.

 
 

Štampa