Projekti u toku

Dokumentacija koju sprovode druga javna preduzeća, a koja će biti osnov za dalju razradu tehničke dokumentacije za projektovanje i izgradnju metroa u Beogradu.

Elaborat zaštite životne sredine za koridor planirane dve linije metroa, nosilac posla JKP Beogradski metro i voz

Predmet i cilj Elaborata zaštite životne sredine za koridor planirane dve linije metroa, je da utvrdi i opiše, direktni i indirektni uticaj planiranih aktivnosti ili mera na različite ekološke aspekte. Takođe, treba da omogući sveukupnu procenu ovih uticaja na ljudsko zdravlje i životnu sredinu, odnosno da uključi pitanja upravljanja životnom sredinom i resursima kako bi se negativni uticaji sveli na minimum.

Plan generalne regulacije Šinskih sistema u Beogradu sa elementima razrade za I fazu prve linije metroa – Geološke podloge, nosilac posla: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

Predmet ovog projekta je izrada geološke podloge, odnosno inženjerskogeološke dokumentacije, kao osnove za plansku analizu sadržaja i funkcionalno-tehničkih rešenja. Inženjerskogeološkom dokumentacijom definisaće se geološka građa, stanje i svojstva terena i stenskih masa, inženjerskogeološki uslovi i ograničenja za I fazu prve linije metroa na nivou Plana detaljne regulacije.

Prethodna studija opravdanosti sa Generalnim projektom hidrotehničkog rešenja Makiškog polja, nosilac posla: Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

U cilju stvaranja uslova za hidrotehničko rešenje uređenja površinskih i podzemnih voda na delu Makiškog polja obuhvaćenog granicom Plana detaljne regulacije dela Makiškog polja čija je izrada u toku, a na osnovu Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta lokalne samouprave grada Beograda – celine XII i XIII, opštine Čukarica i Savski venac ( "Sl. list grada Beograda" br. 20/16, 97/16, 69/17 i 97/17) predviđena je izrada Prethodne studija opravdanosti sa Generalnim projektom hidrotehničkog rešenja Makiškog polja. Ovim Generalnim projektom obrađuje se površina od oko 671ha.

Plan generalne regulacije Šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro Sistema, nosilac posla: Urbanistički zavod Beograda JP

Skupština Grada Beograda na sednici održanoj 26. Juna 2018. Godine donela odluku o izradi predmetnog plana generalne regulacije. Cilj izrade Plana generalne regulacije je sagledavanje trasa i ostalih sadržaja šinskih sistema u Beogradu. Nacrtom plana generalne regulacije biće planski sagledana i razrađena I faza prve linije metro sistema.

Plan detaljne regulacije dela Makiškog polja, gradska opština Čukarica, nosilac posla: Urbanistički zavod Beograda JP

Izradi Plana detaljne regulacije dela Makiškog polja, gradska opština Čukarica, pristupilo se na osnovu Odluke o izradi Plana detaljne regulacije dela Makiškog polja, gradska opština Čukarica, ("Službeni list grada Beograda„ br. 3/17) koju je Skupština grada Beograda donela na sednici održanoj 26. januara 2017. godine, a na inicijativu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda. Granicom plana detaljne regulacije obuhvaćen je deo područja Gradske opštine Čukarica, prostor auto-putske obilaznice, Savske magistrale, Ulica Endija Vorhola, Milorada Jovanovića, i površine namenjene za sadržaje železnice u skladu sa Odlukom o izradi plana detaljne regulacije područja železničke stanice „Makiš”, Gradska opština Čukarica („Službeni list Grada Beograda”, broj 51/14), sa vezama saobraćajnica i infrastrukture do postojeće, odnosno planirane mreže, ukupne površine oko 680ha.


Štampa