Закључени уговори на пројекту београдског метроа

У склопу активности на пројекту београдског метроа, ЈКП „Београдски метро и воз“ закључио је уговоре за:

  1. Израда дигиталног топографског плана линије 2 београдског метроа и
  2. Израда Студије интеракције линије 1 београдског метроа и подземних вода
  3. Израда Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње друге фазе линије 1 и линије 2 београдског метроа,

Израда дигиталног топографског плана линије 2 београдског метроа

Линија 2 београдског метроа од станице код Бежанијског гробља до станице у Миријеву, за чију се планску и техничку документацију врши израда ажурног дигиталног топографског плана има укупну дужину од око 21км са укупно 23 станице.

Израда Студије интеракције линије 1 београдског метроа и подземних вода

циљеви Студије су да се на основу техничког решења изградње метроа из Идејног пројекта Линије 1 („Egis-rail“ 2021.) и резултата досадашњих геолошких и хидрогеолошких истражних радова, обезбеђују квалитетне информације у вези са режимом подземних вода, неопходних за формирање уговора са контрактором (који укључује и израду техничке документације за више фазе пројектовања).

Израда Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње друге фазе линије 1 и линије 2 београдског метроа.

Дужина друге фазе Линије 1 износи 4,9 км са 5 станица. Дужина Линије 2 износи 20,6 км са 22 станице. Елаборатом ће се дефинисати стање и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије за ниво Идејног пројекта.


Штампа