Пројекти и студије у току

Документација коју спроводе друга јавна предузећа, а која ће бити основ за даљу разраду техничке документације за пројектовање и изградњу метроа у Београду.

Снимање постојећег стања ентеријера, екстеријера зграда и инжењерских конструкција друге фазе линије 1 и линије 2 београдског метроа

Циљ овe Студије је анализа постојећег стања зграда и инжењерских објеката у оквиру зоне геотехничког утицаја друге фазе линије 1 и линије 2 београдског метроа. На основу процене постојећег стања зграда и инжењерских објеката одредиће се њихова својствена осетљивост на утицаје изградње тунелских деоница, станица и пратеће инфраструктуре метроа. Анализа ће служити како би се примениле најсвременије методе ублажавања утицаја изградње. Главни узрок потенцијалних оштећења зграда и инжењерских објеката је померање у тлу које настаје услед: пролаза „ТВМ" машине (Тunnel Boring Machine), радова на ископавању станица, пратећих конструкција (вертикални отвори за вентилацију и евакуацију) и деоница у „Cut&Cover" ископу, могуће промене нивоа подземних вода приликом изградње као и других узрока који настају услед побијања шипова, збијања тла, итд. Циљеви Снимања постојећег стања зграда и конструкција, су следећи:
• Инспекција ентеријера и екстеријера постојећих зграда и инжењерских објеката у оквиру ГЗУ (Геотехничка зона утицаја)
• Провера и процена стања постојећих зграда и инжењерских објеката у оквиру ГЗУ како би се дефинисала њихова својствена осетљивост у погледу деформације тла
• Провера и процена стања постојећих зграда и инжењерских објеката у оквиру ГЗУ како би се дефинисала њихова својствена осетљивост на вибрације. Ова Студија се односи на зграде и инжењерске објекте у широком смислу и подразумева следеће:
- Све врсте зграда (куће, зграде, солитери, историјски споменици итд.) и њихово непосредно окружење
- Подземне контрукције као што су отвори за вентилацију, гараже, подземни пешачки пролази итд
- Мостови, вијадукти итд.

Елаборат о геолошким истраживањима за ТБМ деоницу од ст. Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе линије 1

Током израде Идејног пројекта и Студије оправданости са Студијом о процени утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа - фаза 2, техничко-економском анализом је доказано да деоницу од ст. Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе линије 1, у дужини од 1,2km треба градити као и остале делове линије 1 помоћу „ТВМ" машине (Тunnel Boring Machine), уместо Генералним пројектом предложеном технологијом градње „Cut&Cover". Из наведених разлога потребни су теренски истражни радови као и лабораторијско геомеханичка испитивања тла и стена. Циљ је дефинисање стања и својстава терена и стенских маса, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије за ниво Идејног пројекта.

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње Београдског метроа линија 1 фаза 1

ЈКП „Београдски метро и воз" је започело процедуру израде Студије о процени утицаја на животну средину испред надлежног Министарства заштите животне средине. Линија 1 се пружа у правцу југозапад-североисток, на десној обали реке Саве, од Железника до Старог града, па у правцу запад-исток на јужној обали Дунава до Аде Хује, а затим правцем север-југ по дну долине која се пење Миријевским булеваром до крајње станице „Миријево". Укупна дужина референтног правца је 21,8 km и обухвата 21 станице, а њихова изградња је планирана у две фазе:
Фаза 1: Железник – Макиш – Жарково – Беле воде – Трговачка – Пожешка – Парк „Баново брдо" – Ада Циганлија – Сајам – Мостар – Савски трг – Трг републике – Скадарлија – Дунав – Панчевачки мост –Карабурма;

Предмет ове процене утицаја на животну средину је фаза 1 метро линије 1, чије су траса, станице и окна приказани су на наредној слици. Укупна дужина трасе планиране у оквиру фазе 1 је 16,7 километара и чине је 16 станица.

Тренутне активности везане за Студију:
• Предат Захтев за обим и садржај Студије о процени утицаја на животну средину у Министарству заштите животне средине
• Оглашена предаја Захтева за обим и садржаj Студије о процени утицаја на животну средину

Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа - Фаза 2: Карабурма - Миријево и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа - фаза 2: Карабурма - Миријево, извод Студије о процени утицаја на животну средину за депо Макиш из Студије о процени утицаја на животну средину за целу линију метроа 1 - фаза 1, носилац посла: Секретаријат за јавно превоз и ЈКП Београдски метро и воз (пројектант: „EGIS Rail")

Циљ Идејног пројекта и Студије оправданости са Студијом о процени утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа - фаза 2 је да дâ техничку и функционалну дефиницију фазе 2 метро линије 1, која обухвата трасу у дужини од 4,6 km са 5 станица: Ада Хуја, Вишњичка, Миријевски булевар, 7. Гимназија и Миријево.

Предмет овог пројекта су:
• Идејно решење - ИДР за потребе прибављања Локацијских услова за метро линију 1 - фаза 2;
• Идејни пројекат за линију метроа 1 - фаза 2;
• Студија оправданости за метро линију 1 фаза 2;
• Социјалне анализе и анализе заштите животне средине у сврху припреме Студије оправданости и припреме Студије о процени утицаја на животну средину;
• Посебна Студија о процени утицаја на животну средину за депо Макиш која је део Студије оправданости за метро линију 1 - фаза 1
• Техничке спецификације и захтеви који ће бити обухваћени Пројектним задатком даљих фаза развоја пројекта метро линије 1 - фаза 2: Пројекат за грађевинску дозволу, Пројекат за извођење и изградња инфраструктуре и система.

Студија оправданости за Линију 2 београдског метроа између Миријева и Бежаније, Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 2, Идејно решење за продужење метро линије 2 - Земун – Бежанија, Идејно решење за Линију 3 београдског метроа - продужење између Сурчинска и Бежаније носилац посла: Секретаријат за јавно превоз и ЈКП Београдски метро и воз (пројектант: „EGIS Rail")

Циљ Идејног пројекта и Студије оправданости са Студијом о процени утицаја на животну средину је да дâ техничку и функционалну дефиницију Линије 2 (укључујући везу са линијом 1 на Миријеву и техничку и функционалну везу са линијом 3 у Бежанији). Линија 2 од Бежаније до Миријева је укупне дужине 21,1 километара, са 23 станице: Бежанија, Кванташка пијаца, Железничка станица Земун, Нови новосадски пут, Филипа Вишњића, Стадион Земун, Сењски трг, Александра Дупчека, Општина Нови Београд, Меркатор, Арена, Сава центар, Блок 18, Савски трг Л2, Мањеж, Мекензијева, Јужни булевар, Шуматовачка, Војислава Илића, Цветкова пијаца, Мите Ружића, Устаничка, Миријево Л2.

Предмет овог пројекта су:
• Претходне студије: Идејно решење за продужење метро линије 2 Земун – Бежанија и за продужење метро линије 2 Сурчинска – Бежанија , Студија транспортних захтева и предвиђање броја путника.
• Идејно решење – ИДР за потребе прибављања Локацијских услова за метро линију 2 са заједничким депоом за линије 2 и 3 у Бежанији;
• Идејни пројекат за метро линију 2 са заједничким депоом за линије 2 и 3 у Бежанији;
• Студија оправданости за метро линију 2 са заједничким депоом за линије 2 и 3 у Бежанији;
• Социјалне анализе и анализе заштите животне средине у сврху припреме Студије оправданости и редакције Студије о процени утицаја на животну средину;
• Техничке спецификације и захтеви који ће бити обухваћени Пројектним задатком даљих фаза развоја пројекта метро линије 2: Пројекат за грађевинску дозволу, Пројекат за извођење и изградњу инфраструктуре и система.

Израда Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње друге фазе линије 1 и линије 2 београдског метроа.

Дужина друге фазе Линије 1 износи 4,9 км са 5 станица. Дужина Линије 2 износи 20,6 км са 22 станице. Теренска истраживања за Линију 2 метроа почињу почетком октобра и трајаће до половине јуна 2022. године. Теренски истражни радови као и лабораторијско геомеханичка испитивања тла и стена обављаће се паралелно. Циљ је дефинисање стања и својстава терена и стенских маса, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будућих метро линија за ниво Идејног пројекта.

Концептуално решење линије 3 београдског метроа, Студија оправданости прве фазе Линије 1 београдског метроа: Железник – Карабурма, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије, Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу Линије 1 метроа: Железник – Карабурма, носилац посла: Секретаријат за јавно превоз и ЈКП Београдски метро и воз (пројектант: „EGIS Rail")

Предмет овог пројекта су:
• Израда Концептуалног решења – Студија потражње и ажурирање прогнозираног броја путника за развијен метро систем града Београда, укључујући линију 3;
• Израда Идејног решења (ИДР) за потребе прибављања локацијских услова за прву фазу линије 1 метроа;
• Израда Идејног пројекта (ИДП) за прву фазу линије 1 метроа;
• Израда Студије оправданости за прву фазу линије 1 метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије;
• Анализа утицаја на животну средину и социјална анализа за потребе израде Студије оправданости и Студије о процени утицаја на животну средину (прва фаза линије 1 метроа);
• Израда техничких спецификација које ће бити део пројектног задатка за израду Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) за прву фазу Линије 1 метроа.

 
 

Штампа