Пројекти у току

Документација коју спроводе друга јавна предузећа, а која ће бити основ за даљу разраду техничке документације за пројектовање и изградњу метроа у Београду.

Елаборат заштите животне средине за коридор планиране две линије метроа, носилац посла ЈКП Београдски метро и воз

Предмет и циљ Елабората заштите животне средине за коридор планиране две линије метроа, је да утврди и опише, директни и индиректни утицај планираних активности или мера на различите еколошке аспекте. Такође, треба да омогући свеукупну процену ових утицаја на људско здравље и животну средину, односно да укључи питања управљања животном средином и ресурсима како би се негативни утицаји свели на минимум.

План генералне регулације Шинских система у Београду са елементима разраде за I фазу прве линије метроа – Геолошке подлоге, носилац посла: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП

Предмет овог пројекта је израда геолошке подлоге, односно инжењерскогеолошке документације, као основе за планску анализу садржаја и функционално-техничких решења. Инжењерскогеолошком документацијом дефинисаће се геолошка грађа, стање и својства терена и стенских маса, инжењерскогеолошки услови и ограничења за I фазу прве линије метроа на нивоу Плана детаљне регулације.

Претходна студија оправданости са Генералним пројектом хидротехничког решења Макишког поља, носилац посла: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП

У циљу стварања услова за хидротехничко решење уређења површинских и подземних вода на делу Макишког поља обухваћеног границом Плана детаљне регулације дела Макишког поља чија је израда у току, а на основу Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта локалне самоуправе града Београда – целине XII и XIII, општине Чукарица и Савски венац ( "Сл. лист града Београда" бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) предвиђена је израда Претходне студија оправданости са Генералним пројектом хидротехничког решења Макишког поља. Овим Генералним пројектом обрађује се површина од око 671ha.

План генералне регулације Шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро Система, носилац посла: Урбанистички завод Београда ЈП

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. Јуна 2018. Године донела одлуку о изради предметног плана генералне регулације. Циљ израде Плана генералне регулације је сагледавање траса и осталих садржаја шинских система у Београду. Нацртом плана генералне регулације биће плански сагледана и разрађена И фаза прве линије метро система.

План детаљне регулације дела Макишког поља, градска општина Чукарица, носилац посла: Урбанистички завод Београда ЈП

Изради Плана детаљне регулације дела Макишког поља, градска општина Чукарица, приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Макишког поља, градска општина Чукарица, ("Службени лист града Београда„ бр. 3/17) коју је Скупштина града Београда донела на седници одржаној 26. јануара 2017. године, а на иницијативу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део подручја Градске општине Чукарица, простор ауто-путске обилазнице, Савске магистрале, Улица Ендија Ворхола, Милорада Јовановића, и површине намењене за садржаје железнице у складу са Одлуком о изради плана детаљне регулације подручја железничке станице „Макиш”, Градска општина Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 51/14), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, укупне површине око 680ha.


Штампа