Пројекти и студије у току

Документација коју спроводе друга јавна предузећа, а која ће бити основ за даљу разраду техничке документације за пројектовање и изградњу метроа у Београду.

Студије интеракције подеземних вода и инфраструктуре метро линије 2 и друге фазе линије 1

Предмет ове Студије је аналоган студији за Линију 1 београдског метроа. Општи циљеви Студије су да се на основу техничког решења изградње метроа из Идејног пројекта Линије 1 фаза 2 и Линије 2, и резултата досадашњих геолошких и хидрогеолошких истражних радова, обезбеђују квалитетне информације у вези са режимом подземних вода, неопходних за израду техничке документације за више фазе пројектовања: Пројекат за грађевинску дозволу, Пројекат за извођење радова. Специфични циљеви Студије су да се на основу нумеричког моделирања за различите хидролошке услове добијају неопходни елементи за потребе конципирања и димензионисања елемената заштите објеката (тунелских деоница и станица) од подземних вода, као и да се сагледа утицај утицаја на изградњу будућих објеката на стање режима подземних вода на ширем подручју трасе друге фазе Линије 1 и Линије 2 београдског метроа.

Снимање хидротехничких објеката у зонама укрштања са линијама 1 и 2 београдског метроа

Ова снимања су иницирана постојањем габаритних канализационих колектора у инфраструктури БВК који се укрштају са трасом метроа. Поједини колектори нису евидентирани у Катастру подземних инсталација са довољним беојем података који су од пресудног значаја за решавање положаја трасе или евентуалних радова на реконструкцији и измештању колектора при изградњи метроа.

 
Израда Елабората о контролним геолошким истраживањима првe фазe Линије 1 беградског метроа - деоница од ст. Беле воде до ст. Панчевачки мост

За потребе израде Идејног пројекта прве фазе линије 1 београдског метроа урађен је Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње.
Наведеним елаборатом, приказани су резултати истраживања на основу добијених података лабораторијских испитивања узорака и теренских тестова из истражних бушотина које су урађене дуж трасе на међусобном размаку од 150 до 200m.
Између појединих спроведених истражних бушотина између станица Беле воде и Панчевачки мост, на приближно 40 % локација, јавља се разлика у литолошком саставу тла, као и раседне зоне. Није познато где се тачно налазе и како су оријентисани контакти литолошких слојева.
Наведени подаци су од изузетне важности за изградњу тунелске деонице машином за ископ тунела (Tunnel Boring Machine - TBM), како би иста могла правовремено да аплицира одговарајући притисак на чело ископа и тиме не изазове лом тла и неконтролисана слегања која могу угрозити стабилност зграда и инжењерских објеката.
Из наведених разлога спровешће се контролна геолошка истраживања и израдити Елаборат који ће утврдити прецизније положај и оријентацију контаката литолошких слојева у раседним зонама, стања и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије.
Израда Елабората заснива се на постојећој инжењерско-геолошкој и геотехничкој документацији, чији резултати ће бити допуњени резултатима нових контролних истраживања.

 
Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа - Фаза 2: Карабурма - Миријево и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа - фаза 2: Карабурма - Миријево, извод Студије о процени утицаја на животну средину за депо Макиш из Студије о процени утицаја на животну средину за целу линију метроа 1 - фаза 1, носилац посла: Секретаријат за јавно превоз и ЈКП Београдски метро и воз (пројектант: „EGIS Rail")

Циљ Идејног пројекта и Студије оправданости са Студијом о процени утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа - фаза 2 је да дâ техничку и функционалну дефиницију фазе 2 метро линије 1, која обухвата трасу у дужини од 4,6 km са 5 станица: Ада Хуја, Вишњичка, Миријевски булевар, 7. Гимназија и Миријево.

Предмет овог пројекта су:
• Идејно решење - ИДР за потребе прибављања Локацијских услова за метро линију 1 - фаза 2;
• Идејни пројекат за линију метроа 1 - фаза 2;
• Студија оправданости за метро линију 1 фаза 2;
• Социјалне анализе и анализе заштите животне средине у сврху припреме Студије оправданости и припреме Студије о процени утицаја на животну средину;
• Посебна Студија о процени утицаја на животну средину за депо Макиш која је део Студије оправданости за метро линију 1 - фаза 1
• Техничке спецификације и захтеви који ће бити обухваћени Пројектним задатком даљих фаза развоја пројекта метро линије 1 - фаза 2: Пројекат за грађевинску дозволу, Пројекат за извођење и изградња инфраструктуре и система.

Студија оправданости за Линију 2 београдског метроа између Миријева и Бежаније, Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 2, Идејно решење за продужење метро линије 2 - Земун – Бежанија, Идејно решење за Линију 3 београдског метроа - продужење између Сурчинска и Бежаније носилац посла: Секретаријат за јавно превоз и ЈКП Београдски метро и воз (пројектант: „EGIS Rail")

Циљ Идејног пројекта и Студије оправданости са Студијом о процени утицаја на животну средину је да дa техничку и функционалну дефиницију Линије 2 (укључујући везу са линијом 1 на Миријеву и техничку и функционалну везу са линијом 3 у Бежанији). Линија 2 од Бежаније до Миријева је укупне дужине 24 километара, са 24 станице: Депо Бежанија, Марка Челебоновића, КБЦ Бежанијска коса, Железничка станица Земун, Земун Нови град, Угриновачка, Филипа Вишњића, Стадион Земун, Градски парк, Џона Кенедија, Општина Нови Београд, Меркатор, Арена, Блок 18, Савски трг Л2, Славија, Карађорђев парк, Јужни булевар, Грчића Миленка, Војислава Илића, Пијаца Звездара, Мите Ружића, Устаничка, Миријево (Л2).

Предмет овог пројекта су:
• Претходне студије: Идејно решење за продужење метро линије 2 Земун – Бежанија и за продужење метро линије 2 Сурчинска – Бежанија , Студија транспортних захтева и предвиђање броја путника.
• Идејно решење – ИДР за потребе прибављања Локацијских услова за метро линију 2 са заједничким депоом за линије 2 и 3 у Бежанији;
• Идејни пројекат за метро линију 2 са заједничким депоом за линије 2 и 3 у Бежанији;
• Студија оправданости за метро линију 2 са заједничким депоом за линије 2 и 3 у Бежанији;
• Социјалне анализе и анализе заштите животне средине у сврху припреме Студије оправданости и редакције Студије о процени утицаја на животну средину;
• Техничке спецификације и захтеви који ће бити обухваћени Пројектним задатком даљих фаза развоја пројекта метро линије 2: Пројекат за грађевинску дозволу, Пројекат за извођење и изградњу инфраструктуре и система.

Израда Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње друге фазе линије 1 и линије 2 београдског метроа.

Дужина друге фазе Линије 1 износи 4,9 км са 5 станица. Дужина Линије 2 износи 20,6 км са 22 станице. Теренска истраживања за Линију 2 метроа почињу почетком октобра и трајаће до половине јуна 2022. године. Теренски истражни радови као и лабораторијско геомеханичка испитивања тла и стена обављаће се паралелно. Циљ је дефинисање стања и својстава терена и стенских маса, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будућих метро линија за ниво Идејног пројекта.

Концептуално решење линије 3 београдског метроа, Студија оправданости прве фазе Линије 1 београдског метроа: Железник – Карабурма, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије, Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу Линије 1 метроа: Железник – Карабурма, носилац посла: Секретаријат за јавно превоз и ЈКП Београдски метро и воз (пројектант: „EGIS Rail")

Предмет овог пројекта су:
• Израда Концептуалног решења – Студија потражње и ажурирање прогнозираног броја путника за развијен метро систем града Београда, укључујући линију 3;
• Израда Идејног решења (ИДР) за потребе прибављања локацијских услова за прву фазу линије 1 метроа;
• Израда Идејног пројекта (ИДП) за прву фазу линије 1 метроа;
• Израда Студије оправданости за прву фазу линије 1 метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије;
• Анализа утицаја на животну средину и социјална анализа за потребе израде Студије оправданости и Студије о процени утицаја на животну средину (прва фаза линије 1 метроа);
• Израда техничких спецификација које ће бити део пројектног задатка за израду Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) за прву фазу Линије 1 метроа.

 
 

Штампа