Пројекти у току

Документација коју спроводе друга јавна предузећа, а која ће бити основ за даљу разраду техничке документације за пројектовање и изградњу метроа у Београду.

План генералне регулације Шинских система у Београду са елементима разраде за I фазу прве линије метроа – Геолошке подлоге, носилац посла: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП

Предмет овог пројекта је израда геолошке подлоге, односно инжењерскогеолошке документације, као основе за планску анализу садржаја и функционално-техничких решења. Инжењерскогеолошком документацијом дефинисаће се геолошка грађа, стање и својства терена и стенских маса, инжењерскогеолошки услови и ограничења за I фазу прве линије метроа на нивоу Плана детаљне регулације.

План генералне регулације Шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро Система, носилац посла: Урбанистички завод Београда ЈП

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. Јуна 2018. Године донела одлуку о изради предметног плана генералне регулације. Циљ израде Плана генералне регулације је сагледавање траса и осталих садржаја шинских система у Београду. Нацртом плана генералне регулације биће плански сагледана и разрађена И фаза прве линије метро система.

План детаљне регулације дела Макишког поља, градска општина Чукарица, носилац посла: Урбанистички завод Београда ЈП

Изради Плана детаљне регулације дела Макишког поља, градска општина Чукарица, приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела Макишког поља, градска општина Чукарица, ("Службени лист града Београда„ бр. 3/17) коју је Скупштина града Београда донела на седници одржаној 26. јануара 2017. године, а на иницијативу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део подручја Градске општине Чукарица, простор ауто-путске обилазнице, Савске магистрале, Улица Ендија Ворхола, Милорада Јовановића, и површине намењене за садржаје железнице у складу са Одлуком о изради плана детаљне регулације подручја железничке станице „Макиш”, Градска општина Чукарица („Службени лист Града Београда”, број 51/14), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, укупне површине око 680ha.


Штампа