Пројекти и студије у току

Документација коју спроводе друга јавна предузећа, а која ће бити основ за даљу разраду техничке документације за пројектовање и изградњу метроа у Београду.

Израда Студије интеракције линије 1 београдског метроа и подземних вода.

Предмет ове Студије односи се на прву фазу изградње Линије 1 београдског метроа, од станице Железник до станице Карабурма, у дужини од 16,7 км, на којој ће бити изграђено 16 станица.
Општи циљеви Студије су да се на основу техничког решења изградње метроа из Идејног пројекта Линије 1 („Егис-раил“ 2021.) и резултата досадашњих геолошких и хидрогеолошких истражних радова, обезбеђују квалитетне информације у вези са режимом подземних вода, неопходних за формирање уговора са контрактором (који укључује и израду техничке документације за више фазе пројектовања).
Специфични циљеви Студије су да се на основу нумеричког моделирања за различите хидролошке услове добијају неопходни елементи за потребе конципирања и димензионисања елемената заштите објеката (тунелских деоница и станица) од подземних вода, као и да се сагледа утицај утицаја на изградњу будућих објеката на стање режима подземних вода на ширем подручју трасе И фазе метро Линије 1.

Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу атмосферских колектора 3 и 4 за потребе опремања локације Макишко поље - носилац посла Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП.

Предмет овог пројекта је израда техничке документације атмосферских колекора 3 и 4 који се налазе у зони обухвата пројекта „Опремање локације Макишко поље“, а за потребе изградње депоа метроа и I фазе изградње Београдског метроа, линије 1. Фаза I је у функцији изградње и одводњавања депоа будућег метроа.

Израда дигиталног топографског плана за потребе планске и техничке документације за линију 2 београдског метроа и заједничког депоа линија 2 и 3 на Бежанији.

Линија 2 београдског метроа од станице код Бежанијског гробља до станице у Миријеву, за чију се планску и техничку документацију врши израда ажурног дигиталног топографског плана има укупну дужину од око 21km са укупно 23 станице. На крајњем терминусу Линије 2 предвиђена је изградња заједничког депоа за линије 2 и 3 метроа оквирне површине 38ha, који ће се налазити западно од Бежанијског гробља. Граница снимања дигиталног топографског плана на деоницама између станица треба да обухвати коридор укупне ширине 160m, по 80 m лево и десно од осовине трасе Линије 2 метроа. У зони станица граница снимања је проширена, по 160m од осовине трасе у дужини од 200m. Граница снимања за депо, обухвата површину 80m ширу од дефинисане границе за иградњу депоа.

Израда Елабората о геотехничким условима изградње за потребе Идејног Пројекта за изградњу прве фазе прве линије метроа. Дужина Линије 1 износи 21,2 km са 21 станице.

Предмет и задаци: дефинисање стања и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије за ниво Идејног пројекта.

Израда Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње друге фазе линије 1 и линије 2 београдског метроа.

Дужина друге фазе Линије 1 износи 4,9 км са 5 станица. Дужина Линије 2 износи 20,6 км са 22 станице. Теренска истраживања за Линију 2 метроа почињу почетком октобра и трајаће до половине јуна 2022. године. Теренски истражни радови као и лабораторијско геомеханичка испитивања тла и стена обављаће се паралелно. Циљ је дефинисање стања и својстава терена и стенских маса, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будућих метро линија за ниво Идејног пројекта.

Снимање постојећег стања зграда и конструкција за потребе утврђивања својствене осетљивости од утицаја изградње тунелских деоница и станице прве фазе - Линије 1 метроа

Циљ овe Студије је анализа постојећег стања зграда и инжењерских објеката у оквиру зоне геотехничког утицаја пр ве фазе Линије 1 метроа. На основу процене постојећег стања зграда и инжењерских објеката одредиће се њихова својствена осетљивост на утицаје изградње тунелских деоница, станица и пратеће инфраструктуре метроа. Анализа ће служити како би се примениле најсвременије методе ублажавања утицаја изградње.

Главни узрок потенцијалних оштећења зграда и инжењерских објеката је померање у тлу које настаје услед: пролаза „ТВМ“ машине (Тunnel Boring Machine), радова на ископавању станица, пратећих конструкција (вертикални отвори за вентилацију) и деоница у „Cut&Cover“ ископу, могуће промене нивоа подземних вода приликом изградње као и других узрока који настају услед побијања шипова, збијања тла, итд.

Циљеви Снимања постојећег стања зграда и конструкција, су следећи:

• Инспекција ентеријера и екстеријера постојећих зграда и инжењерских објеката у оквиру ГЗУ-а (Геотехничка зона утицаја)
• Провера и процена стања постојећих зграда и инжењерских објеката у оквиру ГЗУ-а како би се дефинисала њихова својствена осетљивост у погледу деформације тла
• Провера и процена стања постојећих зграда и инжењерских објеката у оквиру ГЗУ-а како би се дефинисала њихова својствена осетљивост на вибрације.

Ова Студија се односи на зграде и инжењерске објекте у широком смислу и подразумева следеће:

• Све врсте зграда (куће, зграде, солитери, историјски споменици итд.) и њихово непосредно окружење
• Подземне контрукције као што су отвори за вентилацију, гараже, подземни пешачки пролази итд
• Мостови, вијадукти итд.

Концептуално решење линије 3 београдског метроа, Студија оправданости прве фазе Линије 1 београдског метроа: Железник – Карабурма, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије, Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу Линије 1 метроа: Железник – Карабурма, носилац посла: Секретаријат за јавно превоз и ЈКП Београдски метро и воз (пројектант: „EGIS Rail")

Предмет овог пројекта су:
• Израда Концептуалног решења – Студија потражње и ажурирање прогнозираног броја путника за развијен метро систем града Београда, укључујући линију 3;
• Израда Идејног решења (ИДР) за потребе прибављања локацијских услова за прву фазу линије 1 метроа;
• Израда Идејног пројекта (ИДП) за прву фазу линије 1 метроа;
• Израда Студије оправданости за прву фазу линије 1 метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије;
• Анализа утицаја на животну средину и социјална анализа за потребе израде Студије оправданости и Студије о процени утицаја на животну средину (прва фаза линије 1 метроа);
• Израда техничких спецификација које ће бити део пројектног задатка за израду Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) за прву фазу Линије 1 метроа.

План генералне регулације Шинских система у Београду са елементима разраде за I фазу прве линије метроа – Геолошке подлоге, носилац посла: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП

Предмет овог пројекта је израда геолошке подлоге, односно инжењерскогеолошке документације, као основе за планску анализу садржаја и функционално-техничких решења. Инжењерскогеолошком документацијом дефинисаће се геолошка грађа, стање и својства терена и стенских маса, инжењерскогеолошки услови и ограничења за I фазу прве линије метроа на нивоу Плана детаљне регулације.

План генералне регулације Шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро Система, носилац посла: Урбанистички завод Београда ЈП

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. Јуна 2018. Године донела одлуку о изради предметног плана генералне регулације. Циљ израде Плана генералне регулације је сагледавање траса и осталих садржаја шинских система у Београду. Нацртом плана генералне регулације биће плански сагледана и разрађена И фаза прве линије метро система.


Штампа