Zaključeni ugovori na projektu beogradskog metroa

U sklopu aktivnosti na projektu beogradskog metroa, JKP „Beogradski metro i voz“ zaključio je ugovore za:

  1. Izrada digitalnog topografskog plana linije 2 beogradskog metroa i
  2. Izrada Studije interakcije linije 1 beogradskog metroa i podzemnih voda
  3. Izrada Elaborata o inženjerskogeološkim-geotehničkim uslovima izgradnje druge faze linije 1 i linije 2 beogradskog metroa,

Izrada digitalnog topografskog plana linije 2 beogradskog metroa

Linija 2 beogradskog metroa od stanice kod Bežanijskog groblja do stanice u Mirijevu, za čiju se plansku i tehničku dokumentaciju vrši izrada ažurnog digitalnog topografskog plana ima ukupnu dužinu od oko 21km sa ukupno 23 stanice.

Izrada Studije interakcije linije 1 beogradskog metroa i podzemnih voda

ciljevi Studije su da se na osnovu tehničkog rešenja izgradnje metroa iz Idejnog projekta Linije 1 („Egis-rail“ 2021.) i rezultata dosadašnjih geoloških i hidrogeoloških istražnih radova, obezbeđuju kvalitetne informacije u vezi sa režimom podzemnih voda, neophodnih za formiranje ugovora sa kontraktorom (koji uključuje i izradu tehničke dokumentacije za više faze projektovanja).

Izrada Elaborata o inženjerskogeološkim-geotehničkim uslovima izgradnje druge faze linije 1 i linije 2 beogradskog metroa.

Dužina druge faze Linije 1 iznosi 4,9 km sa 5 stanica. Dužina Linije 2 iznosi 20,6 km sa 22 stanice. Elaboratom će se definisati stanje i svojstava terena i stenskih masa, kao i stvorenih uslova u terenu koji će se ostvariti pri realizaciji metro sistema, a na osnovu kojih će se definisati geotehnički uslovi i preporuke za izgradnju buduće metro linije za nivo Idejnog projekta.


Štampa