Obilazak lokacije budućeg metro depoa na Makiškom polju

Predstavnici JKP Beogradskog metroa i voza i Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP, su dana 06.08.2021.obišli su lokaciju budućeg metro depoa na Makiškom polju radi upoznavanja sa radovima JPV Srbijavoda na čišćenju atmosverskih kolektora i povezivanju novih kolektora na postajoće kao i načinu odvođenja atmosverskih voda sa područja Makiša.

Razgovaralo se o faznoj izgradnji kolektora i kanala, izmeštanju nekih od postojećih i izgradnji novih. Takođe se razgovaralo o rekonstrukciji postojeće infrastrukture i opremanju zemljišta.

Slika 1: Očišćeni kanal u blizini zemljanog puta:


Slika 2, 3 i 4: Očišćeni kanal 1-6, budući kolektor 4:

 

Slika 5, 6 i 7: Neočišćeno ušće kanala 1-6-1 i kanala 1-6-1-1 u kanal 1-6


Slika 8 i 9: Očišćeni Glavni kanal 1


Štampa