Dokumenta

O nama

Pravni okvir poslovanja:
Osnivački akt – prečišćen tekst
Statut – prečišćen tekst
Poslovnik o radu Nadzornog odbora
Izmene i dopune poslovnika o radu Nadzornog odbora - I izmena
Izmene i dopune poslovnika o radu Nadzornog odbora - II izmena
Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica
Pravilnik o radu
Pravilnik o javnim nabavkama (2021. godina)
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti


Finansijski izveštaji:

2021
Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja
Odluka o usvajanju Programa poslovanja
Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans 1 Programa poslovanja
Odluka o usvajanju Rebalansa 1 Programa poslovanja
Odluka o izveštaju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.-31.03.2021.

2020
Odluka o usvajanju Programa poslovanja
Program poslovanja
Odluka o izveštaju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.-31.03.2020.
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.-31.03.2020.
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.-31.06.2020.
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.-30.09.2020.
Odluka o usvajanju Rebalansa 1 Programa poslovanja
Rebalans 1

2019
Program poslovanja
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.-30.06.2019.
Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 1. kvartal
Rebalans 1
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.-30.09.2019.
Rešenje Skupštine grada o raspodeli neto dobiti
Redovni finansijski godišnji izveštaj za 2019. godinu
Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu
Rebalans 2

2018
Izveštaj o poslovanju JKP Beogradski metro i voz za 2018. godinu
Program poslovanja
Odluka Nadzornog odbora o usvajanju Programa poslovanja za 2018. godinu

Štampa