Истражне пијезометарске бушотине на локацији будуће станице у Устаничкој улици

Дана 31.01.2022. године одржано је предавање од стране Др. Драгане Савић, дипл.инж.геологије из фирме GEOING-group ђацима геолошке и хидрометеоролошке школе Милутин Миланковић. Том приликом ђацима је ближе представљен рад бушаће гарнитуре, начин картирања језгра бушотине, као и сам Пројекат Линије 2 београдског метрoa.

Потписан Оквирни Споразум са компанијом „Alstom“

Дана 07.12.2021. године, у склопу активности током посете Француској, ЈКП "Београдски метро и воз" и француска компанија "Alstom" потписали су Оквирни Споразум између: Секретаријата за јавни превоз, Градске управе града Београда, ЈКП „Београдски метро и воз“ и „ALSTOM Transport S.A.“ korporacije.

Делегација ЈКП „Београдски метро и воз“ у посети Француској

На позив француске компаније „Alstom“ представници предузећа „Београдски метро и воз“, на челу са директором Станком Кантаром, бораве у посети Републици Француској од 05.12. до 08.12.2021. године.

Обавештење о јавној презентацији и јавној расправи

Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта ЈКП за изградњу и обављање превоза путника метроом  и развој градске железнице у Београду „Београдски метро и воз“ Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње објекта Београдски метро, Линија 1, Фаза 1 – депо Макиш, Београд, општина Чукарица.   

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења, у просторијама Општинске управе градске општине Чукарица, ул. Шумадијски трг бр. 2,  као и на веб сајту Министарства.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 01.12.2021. године са почетком у 11 часова, у складу са инструкцијом  Владе којом је прописано да се састанци одржавају коришћењем информационо комуникационих средстава, биће одржана on line јавна расправа и презентација предметне Студије, путем линка

https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=m940111e477e43f2c473c9198c1607b67

Meeting number: 2367 114 2749,
Password: bpP93sU3di5

Закључени уговори на пројекту београдског метроа

У склопу активности на пројекту београдског метроа, ЈКП „Београдски метро и воз“ закључио је уговоре за:

  1. Израда дигиталног топографског плана линије 2 београдског метроа и
  2. Израда Студије интеракције линије 1 београдског метроа и подземних вода
  3. Израда Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње друге фазе линије 1 и линије 2 београдског метроа,

Израда дигиталног топографског плана линије 2 београдског метроа

Линија 2 београдског метроа од станице код Бежанијског гробља до станице у Миријеву, за чију се планску и техничку документацију врши израда ажурног дигиталног топографског плана има укупну дужину од око 21км са укупно 23 станице.

Израда Студије интеракције линије 1 београдског метроа и подземних вода

циљеви Студије су да се на основу техничког решења изградње метроа из Идејног пројекта Линије 1 („Egis-rail“ 2021.) и резултата досадашњих геолошких и хидрогеолошких истражних радова, обезбеђују квалитетне информације у вези са режимом подземних вода, неопходних за формирање уговора са контрактором (који укључује и израду техничке документације за више фазе пројектовања).

Израда Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње друге фазе линије 1 и линије 2 београдског метроа.

Дужина друге фазе Линије 1 износи 4,9 км са 5 станица. Дужина Линије 2 износи 20,6 км са 22 станице. Елаборатом ће се дефинисати стање и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије за ниво Идејног пројекта.


Вести и сервисне информације


Галерија